بررسی تاثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۲

دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد اسلامی
عکس مرتبط با اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد
عنوان پایان نامه :
بررسی تاثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران
طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۲
نویسنده :
اکبر عالی نژاد
استاد راهنما :
دکتر باقر حسامی عزیزی
استاد مشاور :
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
تیرماه ۱۳۹۴

دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم انسانی
مرکز ساری
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد اسلامی
گروه آموزشی اقتصاد
عنوان پایان نامه :
بررسی تاثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران
طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۲
نویسنده :
اکبر عالی نژاد
استاد راهنما :
دکتر باقر حسامی عزیزی
استاد مشاور :
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
تیرماه ۱۳۹۴
گواهی اصالت، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر
اینجانب اکبر عالی نژاد دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۱ مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
دانشجو تأیید می نماید که مطالب مندرج دراین پایان نامه ( رساله ) نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
اینجانب اکبر عالی نژاد دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۱ مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی گواهی می نمایم چنانچه براساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نو آوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
تیرماه ۱۳۹۴
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
چکیده
یکی از ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود بانکی است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. در این مطالعه این مسأله پیگیری می‌ شود که تاثیر سیاستهای پولی  بر رشد اقتصادی چیست؟ در این تحقیق متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ اسمی ارز، نرخ تورم، پایه پولی به عنوان متغیر مستقل می باشد. میزان تولید ملی به عنوان متغیر وابسته که تابعی از متغیرهای مستقل مذکور می باشد. داده های مورد بررسی برای نرخ سود موجود در ایران طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۵۲ می­باشد که از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل برداشت می باشد.
برای این منظور، با بهره­ گیری از روش تخمین مدل خود رگرسیونی با توزیع وقفه های زمانی[۱] استفاده شده که متغیر نرخ ذخیره قانونی به همراه متغیرهای پایه پولی، نرخ تورم و نرخ اسمی ارز در مدل لحاظ شده استنتایج برآورد نشان می­دهد که متغیر وقفه­دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی­دار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تأثیر منفی و با یک وقفه تأثیر مثبت و معنی­دار بر رشد تولید داشته است. در خصوص تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر رشد تولید می­توان بیان کرد که با گذشت زمان به تدریج با افزایش نرخ ذخیره قانونی از رشد اقتصادی کاسته می شود. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تأثیر مثبت و معنی­دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی داشته است. پایه پولی نیز عمدتاً دارای تاثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بنابراین بایستی در اجرای این سیاست با نخبگان اقتصادی و علمی مشورت شود.
کلید واژه : سیاستهای پولی، مدل ARDL،رشد اقتصادی ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲-بیان مساله ۷
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۳
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۳
۱-۶- مفهوم عملیاتی متغیرها ۱۴
۱-۷- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۴
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *