پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

رقابت پذیری

۶۴۳/۰

۷۴۱/۰

تأیید

با توجه به نتایج سطح معناداری دو متغیر سرمایه نوآوری و توان فناوری اطلاعات دارای سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشند که نشان دهنده توزیع غیرنرمال این دو متغیر می باشد. برای سایر متغیرها در این آزمون سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد. لذا فرض صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد می شود. فرضیه پژوهش به معنای توزیع غیرنرمال و فرضیه صفر به معنای توزیع نرمال برای داده ها می باشد.
۴-۳-۲) آزمون فرضیات تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق به دلیل تعداد کم نمونه آماری (زیر ۱۰۰ نفر) از نرم افزار PLS استفاده گردید.
مدل کلی تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی به بوته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
۱- قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
۲- زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای بررسی معناداری همبستگی‌های مشاهده شده از روش‌های خودگردان سازی (بوت استراپ[۳۲]) و یا برش متقاطع جک نایف[۳۳] استفاده می‌شود. در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره t را به دست می‌دهد. در سطح خطای ۵% اگر مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگتر از ۹۶/۱ باشد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
۱- مدل بیرونی[۳۴]: مدل بیرونی هم ارز مدل اندازه‌گیری (تحلیل عامل تأییدی) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می‌دهد.
۲- مدل درونی[۳۵]: مدل درونی هم ارز مدل ساختاری (تحلیل مسیر) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می کند (داوری و رضازاده،۱۳۹۲، ۱۳۷).
۴-۳- ۲-۱) مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری)
همانطور که بیان شد مدل بیرونی هم ارز تحلیل عامل تأییدی است. یعنی جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آنها از از مدل بیرونی استفاده شده است. در واقع تا ثابت نشود متغیرهای مشاهده گر، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد. برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان به درستی اندازه گیری شده‌اند از مدل بیرونی استفاده شده است. نتایج مدل اندازه‌گیری در جدول ۴-۱۱ ارائه شده است.
کدگذاری متغیرها در نمودار مدل کلی به شرح جدول ۴-۱۰ می باشد:
جدول ۴-۱۰- کدگذاری متغیرها

کدها متغیرها
WTO الحاق به سازمان تجارت جهانی
IN.INPUT.RES منابع داخل صنعت
Market situ موقعیت در بازار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.