دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۱

با روش ارزش گذاری ذکر شده در بالا که برای گزینه های بسیار زیاد طیف لیکرت، ارزش یا مقدار ۵ و برای گزینه های بسیار کم ، ارزش یا مقدار ۱ ، در نظر گرفته شده ، مقیاس ترتیبی یا رتبه ای به مقیاس شبه فاصله ای[۲۰] تبدیل می شود که امکان استفاده ی پژوهشگر از آمار پارامتریک و مدل سازی معادلات ساختاری را فراهم می کند.
برای گردآوری داده های این بخش ، پرسشنامه هایی که قبلاً در تحقیقات و پایان نامه های مشابه قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به مدل تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها بازنگری و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفتند. سپس نسبت به سنجش روایی محتوای سؤالات پرسشنامه توسط خبرگان اقدام گردید.
۳-۷) اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله ی اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به معتبر بودن بکارگیری ابزار مورد نظر پیدا کند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۴) .
۳-۷-۱) روایی( اعتبار)[۲۱] ابزار پژوهش
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۵۵ ) . به عبارت دیگر روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته یا چیز دیگری را سنجیده است؟ به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا نه؟ ( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۲۳).
چون در این تحقیق ، مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیر ها، پرسشنامه است ، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است ( طاهری، ۱۳۸۷، ۲۳۵). در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها مورد بررسی گردیده است.
اعتبار محتوای[۲۲] پرسشنامه این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم می باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که معمولا” برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹۱-۲۸۸ ).بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوا استفاده شد. سی اچ لاوشه[۲۳] یک روش پرکاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. این روش میزان موفقیت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص را اندازه گیری می کند که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
 
CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند می دانند و N تعداد کل ارزیابان یا داوران (میرزایی،۱۳۸۸، ۳۲۷).
۳-۷-۱-۱) روایی صوری
در یک آزمون مقدماتی پرسشنامه بین چند نفر از خبرگان توزیع گردید. به منظور سنجش روایی صوری از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سؤالات، نظرات خود را در مورد مناسب بودن سؤالات پرسشنامه جهت سنجش شاخص مورد نظر و همچنین ابهامات موجود ابراز نمایند و نظرات اصلاحی آنها اعمال شد.
۳-۷-۱-۲) روایی محتوا
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط ۵ نفر از اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی، پس از اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس پرسشنامه ها بین ۵ نفر از خبرگان صنعت تولید ماشین آلات راهسازی قرار گرفت و روایی محتوا برای شاخص های تشخیص براساس نظرات مجموع ۱۰ ارزیاب محاسبه شد. براساس تعداد ۱۰ ارزیاب مطابق جدول زیر حداقل CVR مورد قبول معادل عدد ۶۲/۰ می باشد که نتایج محاسبات عددی بین ۰٫۶۲ تا ۱ را برای هرگویه نشان می دهد.
جدول ۳-۴ حداقل CVR مورد قبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول
۵ ۰٫۹۹ ۱۳ ۰٫۵۴
۶ ۰٫۹۹ ۱۴ ۰٫۵۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.