بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۳-۲-۲) روش جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد، پژوهش میدانی به مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خود میپردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی هاست درمطالعه حاضر از روش میدانی استفاده شده است.
۳-۳) قلمرو تحقیق
۳-۳-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد در حوزه بازرگانی بین الملل می باشد.
۳-۳-۲) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.
۳-۳-۳) قلمرو مکانی
شامل اعضای حقوقی تولید کننده ماشین آلات راهسازی عضو در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی خواهند بود که شامل ۱۰ شرکت به شرح ذیل می باشند:
آران پارت آسیا
پارس لودرز
تیراژه ماشین
دلتا راه ماشین
رهرو ماشین کویر
سپاهان ماشین رهیار
سنو پارس
صنعتی هلی خودرو
فاروب زمان
هپکو اراک
۳-۴) جامعه آماری
جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته
میشود. محقق قبل از هرگونه اقدام برای نمونه گیری باید جامعهای که نمونه از آن انتخاب
میشود را تعریف کند(حسنزاده،۱۳۸۶،۹۸).
در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران ارشد اجرایی شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی جهت شناسایی ایشان همکاری های لازم اخذ گردیده است. در ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، مجموعا ۹۳ نفر به عنوان مدیران ارشد اجرایی مشغول به فعالیت بوده اند.
۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است .اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. ابزارهای گوناگون مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها ، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خور را معتبر سازد ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای: در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند. به عبارتی دیگر،منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالباً اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می‌برند.
۳-۵-۲) مطالعات میدانی: روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد و برای جمع آوری داده های آماری ، روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، با توجه به این که پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های پژوهش است . محقق در این پژوهش به منظور دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ، حال و پیش بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی ها ، آسان و راحت بوده ، چراکه از پاسخگو خواسته می شود پاسخ و یا ارزیابی خود را نسبت به یک عقیده ، رفتار، باور و غیره براساس ملاک های ذهنی و یا عینی در یک دامنه ی پاسخی بین موافقت یا عدم موافقت ابزار دارد، در این تحقیق از پرسشنامه یا مقیاس لیکرت برای سنجش متغیر های تحقیق استفاده شده است.
جدول ۳-۲ ساختار کلی پرسشنامه ها به تف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

کیک نوع متغیر ها

متغیرها سؤالات پرسشنامه
منابع داخل صنعت