پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

جهت این تحقیق از مدل ارائه شده توسط دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر عزت الله اصغرزاده و دکتر حسین صفری، در کتاب اندازه گیری رقابتپذیری بنگاه، استفاده شده است.
نمودار۱-۱- مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه، مهرگان و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۹۳
۱-۶) مدل تحقیق:
مدل این تحقیق برگرفته شده از مدل ارائه شده توسط دکتر مهرگان و همکارانشان جهت بررسی رقابتپذیری شرکت ملی پتروشیمی ایران می باشد، که با توجه به مشورت خبرگان جهت بررسی رقابتپذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت مدل مفهومی تحقیق اصلاح گردید.
نمودار۱-۲- مدل مفهومی تحقیق
۱-۷) فرضیات یا سوالات تحقیق:
فرضیه اصلی این تحقیق این است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت.
سایر فرضیه ها به شرح زیر می باشند:
عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
۱-۸) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از تحقیقات میدانی است. در تحقیقات پیمایشی محقق در جهت توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع در جامعه مورد نظر است و بوسیله پرسشنامه، اسناد و مدارک و مصاحبه با متخصصان جمع آوری می شود.
۱-۹) جامعه تحقیق
۱-۹-۱) قلمرو مکانی
از میان ۳۶ عضو حقوقی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی، ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی می باشند. لذا در محدودیت قلمرو مکانی، این شرکت های تولید کننده ماشین آلات راهسازی در نظر گرفته می شوند.
این ۱۰ شرکت به اسامی زیر می باشند:
آران پارت آسیا، www.aranpart.asia
پارس لودرز، www.parsloaders.com
تیراژه ماشین، www.tirage-machine.com
دلتا راه ماشین، www.drmco.ir
رهرو ماشین کویر، www.rahromachinekavir.com
سپاهان ماشین رهیار، www.smr-machinery.com
سنو پارس، www.snowpars.com
صنعتی هلی خودرو، www.helikhodro.com
فاروب زمان، www.ftz.ir
هپکو اراک، www.hepcoir.com
۱-۹-۲) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.
۱-۹-۳) قلمرو موضوعی
در این پژوهش موضوع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی بررسی گردیده است که در حوزه بازرگانی بین الملل قابل بحث و بررسی می باشد.
۱-۱۰) جامعه آماری
در این تحقیق پرسشنامه بصورت سرشماری در میان ۹۳ مدیر ارشد اجرایی شرکتهای فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از طریق پست الکترونیکی و همچنین بصورت حضوری توزیع و دریافت گردید.
۱-۱۱) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تدوین مباحث تئوریک و ادبیات تحقیق نیز از کتابهای مرجع، پایان نامه ها، همایشها ، نشریات تخصصی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی استفاده گردیده است.
۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل
در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیرانی است که در ۱۰ شرکت فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی حضور دارند. اطلاعات پرسشنامه هایی که توزیع گردیده است، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی، جمع آوری و نسبت به محاسبه فراوانی آن اقدام گردیده است. به منظور تحلیل آماری یافته ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مجذور مربعات PLS استفاده شده.
۱-۱۳) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.