سایت مقالات فارسی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی۱۴۱۳ق،،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،،ج۶،ص۳۰۹ ↑
عاملی،شهیداول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۱۰۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۱ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصر النافع،ج۱،ص۱۵۷،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۹۵ ↑
عاملی،شهیداول،محمد بن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۷۰ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصر النلافع،ج۱،ص۱۵۷حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۹ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۷۵ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۵ ↑
یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله عروه الوثقی،ج،۱ص۲۱۳-۲۱۴ ↑
سوره مجادله،آیه ۲۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۳۲ ↑
بغدادی،مفید،محمدبن محمدبن نعمان عکبری،۱۴۱۳ق،المقنعه،قم،کنگره جهانی هزاره شخ مفید-رحمه الله علیه،چاپ اول،ص۶۵۳-۳۵۴،طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،نهایه،ج۱۲،ص۶۰ ↑
الکافی فی الفقه الینابیع الفقهیه،ج۱۲،ص۵۲ ↑
حلی،فخرالمحقیقین،محمدبن حسن بن یوسف،۱۳۸۷ق،ایضاح الفوائدفی شرح مشکلات القواعد،قم،مؤسسه اسماعیلیان،چاپ اول،ج۲،ص۳۸۸ ↑
حلی،ابن ادریس،محمدبن منصور بن احمد،السرائر،ج۳،ص۱۶۰-۱۶۷ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف،ج۲،ص۲۲۹،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸،عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،،ص۳۸ ↑
عاملی،حر،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،ج۱۹،ص۱۹۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۳۰ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج،ص۱۲۵-۱۲۷ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۹،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،الشرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۱ ↑
الرافعی،عبدالکریم بن محمد،الوجیز،ج۱،ص۲۴۵،النووی،ابوزکریا،محیی الدین بن شرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۳۲ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،ص۴۴۱ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۱۷ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۹ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۲۶-۳۲۷،الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۶ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ه،،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت،دار الکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۳ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۸ ↑
الشیرازی،ابو اسحاق بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،ص۴۴۱ ↑
همان ↑
البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی،ج۷،ص۵۲۴ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج ،ج۲،ص۳۸۱ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۱ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی، ج۷،ص۵۲۴ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المجوع،ج۱۵،ص۳۲۶ ↑
االبغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری لحاوی ،ج۷،ص۵۲۴،السراج الوهاج،ص۳۰۳ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۹ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الحاوی،ج۷،ص۵۲۵ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المجوع،ج۱۵،ص۳۳۹ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المهذب،ج۱،ص۴۴۱ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الحاوی ،ج۷،۵۲۳ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المهذب،ج۱،ص۴۴۲،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۳۱،طوسی،ابو جعفر،محمد بن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۴ ↑