بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس خواتون رفیعی …

الطبرسی،الشیخ ابوعلی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۱/فجزء۲،ص۲۵ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونم،ج۲۷،ص۷۳ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۴۰،ص۳۰۲ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۶،جزء۳۰،ص۱۵۹ ↑
عاملی،حرّ،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،ج۱۹،ص۱۷۳،حلی ،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکرهالفقها،ص۴۲۶ ↑
نوریی،محدث،میرزا حسین،مستدرک الوسائل ،ج۱۱،ص۱۷ ↑
نوری،محدث میرزا حسین،مستدرک الوسائل،ج۱۴،ص۴۵ ↑
شهابی،علی اکبر،بی تا،مقدمه ای بر فرهنگ وقف در اسلام،تهران،ادراه کل حج و اوقاف،ص۱۵ ↑
عاملی،حرّ،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،ج۱۹،ص۱۷۱ ↑
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه -۱۴۰۹ ه‍ ق، مترجم: غفارى، على اکبر و محم، من لا یحضره الفقیه – ترجمه،تهران – ایران، نشر صدوق، چاپ اول، ج۶، کتاب وصیت،ص۱۱۴،حدیث۵۵۸۸ ↑
الدارمی،عبدالله بن عبدالرحمن ابو محمد،۱۴۰۷ه،سنن دارمی،بیروت،دارالکتاب العربی ،چاپ اول،ج۲،ص ۴۲۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی فی فقه الامام الشافعی،ج۵،ص۶ ↑
ابن ماجه،ابو عبدالله محمدبن یزید،۱۴۳۰ق،سنن ابن ماجه،بی جا،دار الرسله العالمیه،طبعه الاولی،ج۳،ص۴۷۶ ↑
ابن ماجه،ابو عبدالله محمدبن یزید،،سنن ابن ماجه،ج۳،ص۴۷۵ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، اسفند۱۳۶۷ه ق ،ادوار فقه و کیفیت بیان آن،بی جا،ص۴۳۱ ↑
شافعی،ابوعبدالله محمدبن ادریس،۱۴۱۰ه ،الام للشافعی،بیروت،دارالمعرفه،ج۴،ص۵۸ ↑
الرملی،شمس الدین محمد بن العباس احمدبن حمزه شهاب الدین،۱۴۰۴ه،نهایه المحتاج الی شرح المنهاج،بیروت، دارالفکر،ج۵،ص۳۵۹ ↑
الشریبنی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج،ج۲،ص۳۷۶، شافعی،ابوعبدالله محمد بن ادریس،الام للشافعی،ج۴،ص۵۹ ↑
الرملی،شمس الدین محمد بن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹ ↑
ابن ابطال،ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک،۱۴۲۳ه،شرح صحیح البخاری،ریاض،مکتبه الرشد،چاپ دوم،ج۷،ص۱۵۶ ↑
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء ،ص۴۲۷،الرملی،شمس الدین محمد بن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹ ↑
مغنیه، محمد جواد، ۱۴۲۱ ه‍ ق ،الفقه على المذاهب الخمسه، ، بیروت – لبنان، دار التیار الجدید – دار الجواد،چاپ دهم، ص۵۸۵ ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ص۸۳، سلیمی فر،مصطفی،۱۳۷۰ش،ونگاهی به وقف وآثار اقتصادی و اجتماعی آن، ،مشهد،بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،چاپ اول،ص۱۴ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۷۱٫ ↑
الکبیسی، محمدعبید،احکام وقف در شریعت اسلام، ج ۱،ص ۳۸٫ ↑
همان ↑
مصطفوی رجالی،مینو دخت،وقف در ایران، ص ۲۴ ↑
مصطفوی رجالی،مینو دخت،وقف در ایران، ص ۲۷ ↑
الکبیسی ،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ج۱ ص۴۶ ↑
قمی،صدوق،محمد بن علی بن بایویه،۱۴۱۳ه ق،من لایحضره الفقیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ دوم،ج۴،ص۲۳۷ ↑
ابن سعد،محمدبن،سعد،۱۴۰۹ه ق،السیره النبوه من الطبقات الکبری،قاهره،انتشارات الزهراء للاعلام العربی،،ج۱،ص۵۰۱ ↑
واقدی،محمد بن عمر،۱۹۶۶م،المغازی ،قاهره،دار المعارف،،ج۱ ص۲۶۳-۲۶۲ ↑
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ ه‍ ق ،وسائل الشیعه، ، قم – ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،چاپ اول، ج۱۹،ص۱۹۹ ↑
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،آبان ماه۱۳۶۴ه نگاهی کوتاه به سنت نبوی وقف ،تهران،انتشارات خود سازمان،چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ش،صفر المظفر۱۴۰۶ه ق،ص ۵،۶ ↑
مصطفوی رجالی ،مینو دخت،،وقف در ایران ص ۴۸ ↑
نورى، محدث، میرزا حسین،۱۴۰۸ ه‍ ق مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت – لبنان، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،چاپ اول،
ج۱۴،ص۴۸ ↑
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،سنت نبوی وقف ص ۶،۷ ↑
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹،ص۱۹۴ ↑
همان ،ص۱۹۹ ↑
وقف میراث جاودان،سال سوم،شماره ۲،ص ۶۲ ↑