تحقیق دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، ۱۴۰۴ ه‍ ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت – لبنان،دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۲۸، ص ۳و۲۸ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳ ↑
اصفهانى، سید ابو الحسن،۱۴۲۲ ه‍ ق، وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)،قم –ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ص۵۲۸،خمینى، سید روح اللّٰه موسوى – مترجم: اسلامى، على،۱۴۲۵ ه‍ ق، تحریر الوسیله – ترجمه،، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۳،ص۱۰۹ ↑
خویى، سید ابو القاسم موسوى، ۱۴۱۰ ه‍ ق،منهاج الصالحین (للخوئی)، قم – ایران،، نشر مدینه العلم ، ج۲،ص۲۳۱ ↑
عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، ۱۴۱۹ ه‍ ق،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه)،قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ج۲۱،ص۴۱۴ ↑
معرفت،محمدهادی،بی تا،حقیقت وقف، وقف میراث جاودان، سال پنجم ش۲، ص۳۳ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحی بن شرف،۱۴۲۵ق،المجوع شرح المهذب،بیروت،ناشر دارالعرفه ،ج۱۵،ص۳۲۴ ↑
الغمروی،علامه محمدالزهری،بی تا،السراج الوهاج علی متن المنهاج،بیروت،دارالمعرفه للطابه و النشر ،ص۳۰۲ ↑
شربینی،محمد الخطیب،۱۴۱۵ق،مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج،بیروت،ناشر دارالکتب العلمیه،چاپ اول،ج۲،ص۳۷۶،الرملی،شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین،۱۴۰۴ه،نهایه المحتاج الی شرح المنهاج،بیروت،دارلفکر للطباعه،ج۴،ص۲۵۹ ،القلیویی،شهاب الدین احمد بن سلامه،۱۴۱۹ه،حاشیه قلیویی،بیروت،ناشر دارالفکر،ج۹،ص۴۷۱ ↑
امامى، سید حسن، ۱۳۷۴ش، حقوق مدنى (امامى)،تهران – ایران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم،ج۱،ص۶۸ ↑
لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۶۷ش،ترمینولوژی حقوق،تهران،انتشارات گنج،چاپ اول،ص۷۵۲ ↑
کاتوزیان،ناصر،زمستان۱۳۷۳ه ش،حقوق مدنی(عقود معین)،تهران،مؤسسه نشر یلدا،چاپ دوم، ج۳،ص۱۱۶-۱۱۸ ↑
سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میراث جاویدان، مجله سال دوم، شماره ۲، دلاور برادران، ص۶۴ ↑
وقف میراث جاودان،مجلد سال دوم، شماره ۲،دلاور برادران، ص۷۱ ↑
همان،ص۷۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
قارونی تبریزی،شیخ حسن،ا۱۴۱۳ق،لنضید فی شرح روضه الشهید،قم،انتشارات داوری،چاپ پنجم،ج۹،ص۳۹۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑
کاشانى، محمد على بن ملا مهدى آرانى،۱۴۲۶ ه‍ ق، رساله فى جواز بیع الوقف، قم – ایران، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ص۵۹۹-۶۰۰ ↑
قارونی تبریزی،شیخ حسن،النضید فی شرح روضه الشهید،ج۹فص۳۹۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
کاشانى، محمد على بن ملا مهدى آرانى، رساله فى جواز بیع الوقف،ص۶۰۱ ↑
نائینی،میرزا محمد حسین غروی،۱۳۷۳ق،منیه الطالب،فی حاشیه المکاسب،تهران،مکتبه المحمدیه،چاپ اول،ج۱،ص۳۴۷-۳۴۸ ↑
جمعى از مؤلفان،بی تا، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى) ، قم – ایران، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ج۳۹-۴۰،ص۱۲۱-۱۲۲ ↑
خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین (للخوئی)،ج۲،ص۲۳۱-۲۳۲ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
خمینی ، سیدروح الله موسوی ،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۳۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
خمینی ، سیدروح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۳۳ ↑
انصاری، مرتضی بن محمد امین،۱۴۱۱ق،المکاسب المحرمه و البیع و احکام الخیارات،قم،منشورات دارالذخائر،چاپ اول،ج۲،ص۱۳۱ ↑
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،ج۳۹-۴۰،ص۱۲۰ ↑
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،ج۳۲،ص۱۹۲ ↑
خمینى، سید روح اللّه موسوى ، تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۷۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،۱۴۱۳ق،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی ،دنشق،دارالقلم للطباعه و النشر و التوزیع،الطبعه الرابعه،ج۵،ص۲۵ ↑
همان ↑
همان،ص۲۰ ↑
همان،ص۱۸ ↑
الشیرازی،ابو اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،بی تا،المهذب فی فقه امام الشافعی،بیروت،دار الکتب العلمیه،،ج۱،ص۴۴۱ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۲۲ ↑
همان ↑