تحقیق دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

۹۲- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ۱۴۱۰ ﻫ ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۹۳- عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، ۱۴۱۴ ﻫ ق، المقاصد فی شرح القواعد، قم – ایران، مؤسسه آل البیت (ع) چاپ دوم
۹۴-عطار، فاروق، ۱۳۷۲ ﻫ ق، وقف در لغت و شرع، ترجمه حمید رضا آژیرمشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف
۹۵- عبدا.. بن احمد زید، ۱۴۲۶ ﻫ ق ، اهمیت الوقف و اهدافه، وزارت اوقاف، عربستان سعودی
۹۶- فیومی، احمد بن محمد مقری، بی تا، المصباح المیز فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم- ایران، منشورات دار الرضی، چاپ اول
۹۷- قارونی، تبریزی، شیخ حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، النضید فی شرح روضه الشهید، قم، انتشارات داوری، چاپ پنجم
۹۸-قسوم،عبدالرزاق،۱۴۲۹م،البعد الانسانی العام الوقف انسانی،مقالات همایش،الوقف الاسلامی،المجتمع الاولی شارجه
۹۹- قمی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ۱۴۰۹ ﻫ ق، من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، چاپ اول
۱۰۰- کاتوزیان، ناصر، زمستان ۱۳۷۳ ﻫ ش، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ دوم
۱۰۱-کاشانی،محمد علی بن ملا مهدی آرانی،۱۴۲۶ ﻫ ق،رساله فی جواز بیع الوقف،قم-ایران،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت(ع)،چاپ اول
۱۰۲- کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ ﻫ ق ، الکافی، تهران دارالکتب الاسلامیه – چاپ اول
۱۰۳- گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی، ۱۴۰۹ ﻫ ق ، مجمع المسائل، قم، دارالقران الکریم – چاپ دوم
۱۰۴- گیلاتی، فومنی، محمد تقی بهجت، ۱۴۲۶ ﻫ ق، جامع المسائل (بهجت) قم، دفتر معظم له ، چاپ دوم
۱۰۵- گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، عقران، موسسه کیهان، چاپ اول
۱۰۶- مازندرانی، علی اکبر سیفی، ۱۴۰۳ ﻫ ق، دلیل تحریر الوسیله- الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول
۱۰۷- مجمع للغه العربیه بالقاهره، بی تا، المعجم الوسط، بی جا ، دار الدعوه،
۱۰۸- معرفت، محمد هادی، بی تا، حقیقت وقف، وقف میراث جاویدان، سال پنجم
۱۰۹- معلوف، یوسف، المنجد، بی تا، بیروت، چاپ پنجم
۱۱۰- مغنیه، محمد جواد، ۱۴۲۱، ﻫ ق، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت، دارالیتار الجدید، دارالجواد، چاپ دهم
۱۱۱-مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ ﻫ ق،تفسیر نمونه،تهران،دارالکتب الاسلامیه،بازار سلطانی۹۹،چاپ پنجاهم
۱۱۲- موسوی بغدادی، علی بن حسین (سید مرتضی) ۱۴۱۵ ﻫ ق، الدنتصار فی انفرادات الامامیه- قم- دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول
۱۱۳- المزینی، ابراهیم بن محمد، بی تا، الوقف واثره فی تشبیه بنیه الحضاره الاسلامیه،ریاض، جامع محمد بن الاسلامیه
۱۱۴- مصطفوی، رجالی، مینودخت، آذرماه، ۱۳۵۱ق، وقف در ایران، ثبت دفتر کتابخانه، ملیبه، شماره ۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶
۱۱۵- نائینی، میزار حسین غروی، ۱۳۷۳ ﻫ، ق، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران، مکتبه المحمدیه، چاپ اول
۱۱۶- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، ۱۴۰۴ ﻫ ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت- لبنان، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم
۱۱۷- نجفی، کاشف العظاء، حسن بن جعفر بن خضر، ۱۴۲۲ ﻫ ق ، أنوار الفقاهه- کتاب الوقف، (کاشف الغظاء حسن)، نجف اشرف، عراق، مؤسسه کاشف الغظاء، چاپ اول
۱۱۸- نراقی – مولی احمد بن محمد مهدی، ۱۴۱۵ ﻫ ق ،مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول
۱۱۹- نوری، محدث میرزا حسین، ۱۴۰۸ ﻫ، ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، لبنان، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۱۲۰- النوری، ابوزکریا،محی الدین یحیی بن شرف، ۴۱۲ ﻫ، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت، المکتب الاسلامی
۱۲۱- النوری، ابوزکریا، محی الدین یحیی بن شرف، ۱۴۲۵ ﻫ، ق، المجموع شرع المهذب، بیروت، ناشردار المعرفه
۱۲۲- واقدی، محمد بن عمر، ۱۹۶۶ م، المغازی، قاهره، دارالمعارف
۱۲۳- واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، ۱۴۱۴ ﻫ ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، لبنان، دارالفکر، للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۱۲۴- یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، ۱۴۱۴ ﻫ، ق، تکمله العروه الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۱۲۵-فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا، تفسیر صافی،تهران، کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
مقالات:
۱- سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میرات جاویدان، مجله سال دوم،۱۳۷۳ش،تهران، شماره ۵الی۸، دلاور برادران
۲- سازمان اوقاف و امور خیریه،وقف میراث جاویدان، مجله سال اول،۱۳۷۲ش،تهران شماره ۱الی ۴، دکتر علیرضا فیض
۳-سازمان اوقاف و امور خیری،وقف میراث جاویدان،تهران،۱۳۷۴ش،مجلد سال سوم،شماه ۹الی۱۲
۴-سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میراث جاویدان،۱۳۷۸،شماره۲۷
Abstract
Studying the Dedication Decrees in Emamieh and Shafe’ieh Jurisprudence and in Case Laws of Iran