فایل – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

۱۰- اصفهانی، حسین بن محمد راغب، ۱۴۱۲ ﻫ، ق، مفردات الفاظ القرآن، لبنان- سوریه، دارالعلم، الدار الشامیه، چاپ اول
۱۱- اصفهانی، سید ابوالحسن، ۱۴۲۲، وسیله النجاه، قم – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، چاپ اول
۱۲- اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، ۱۴۰۰ ﻫ، ق، یک دوره فقه کامل فارسی، تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی ، چاپ اول
۱۳- اصفهانی، محمد حسین کمپانی، ۱۴۰۹ق، الاجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
۱۴- انصاری، زکریا، شیخ الاسلام، ۱۴۲۲ ق، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، بیروت، دارالکتب العلمیه، طبعه الاولی
۱۵- انصاری، ابویحیی، ۱۴۱۸ق، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، بیروت، دارالکتب، العلمیه
۱۶- انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۱ ﻫ، ق، المکاسب المحرمه و البیع و احکام الخیارات، قم، منشورات دارالذخائر، چاپ اول
۱۷- امامی، سید حسن، ۱۳۷۴ ﻫ، ش، حقوق مدنی، تهران – ایران- انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم
۱۸- بحرانی آل عصفور، حسین بن محمد، بی تا، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع وللفیض، قم، مجمع البحوت العلمیه، چاپ اول
۱۹- بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، ۱۴۰۵ ﻫ ق، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم، چاپ اول
۲۰-بخاری،ابو عبدالله، محمدبن اسماعیل،۱۴۲۱ ﻫ ق،صحیح بخاری،کتاب ادب،ریاض،دار السلام
۲۱- بغدادی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری، ۱۴۱۴ ﻫ ق، الحاوی فی فقه الشافعی بیروت، دارالکتب العلمیه، طبقه الاولی
۲۲- بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، ۱۴۱۳ ﻫ ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمه الله علیه، چاپ اول
۲۳- البلازی، یحیی، ۱۴۱۷ق، الانساب الاشراف، بیروت، دارالفکر ، چاپ اول
۲۴-تبریزی، جواد بن علی،بی تا، استفتاءات جدید، قم، چاپ اول
۲۵-القلیویی، شهاب الدین احمد بن سلامه، ۱۴۱۹ ﻫ، ق، حاشیه قلیویی، بیروت، ناشر دارالفکر
۲۶- الدارمی، عبدا.. بن عبدالرحمن ابو محمد، ۱۴۰۷ ق،سنن دارمی، بیروت، دارالکتاب العرمی، چاپ اول
۲۷- الدمیاطی، محمد شطا، ابی بکر ابن السید، بی تا، اعانه الطالبین علی حال الفاظ فتح المعین لشرح قره العین بمهمات الدین، بیروت، دارالفکر
۲۸- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۳ش، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران
۲۹- الرملی، شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه شهاب الدین، ۱۴۰۴ ﻫ، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت دارالفکر
۳۰- الرافعی، عبدالکریم بن محمد، بی تا، فتح العزیز شرح الوجیز، بی جا، دارالفکر
۳۱- السرخسی، شمس الدین ابوبکر، محمد بن سهل، ۱۴۱۲ ﻫ ق ، المبسوط للسرخسی، بیروت- لبنان، دار الفکر للصباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۳۲- الغمروی، علامه محمد الزهری، بی تا، السراج الوهاج علی متن المنهاج، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النثر
۳۳- الکبیسی، محمد عبید، ۱۳۶۴، ﻫ ق، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، بی جا، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه، چاپ اول
۳۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۷ ﻫش، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول
۳۵-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،۱۳۶۸ ﻫ ش،حقوق اموال،تهران،انتشارات گنج دانش
۳۶- جمعی از مولفان، بی تا، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم- ایران، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول
۳۷- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، الصحاح، تاج للغه و صحاح العربیه، بیروت- لبنان، دارالعلم للملابین، چاپ اول
۳۸- حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، بی تا، ریاض اسماعیل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع) ، چاپ اول
۳۹- حکیم، سید محسن طباطبایی، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، منهاج الصالحین (المحشی للحیکم)، بیروت، دارالتعارف، للمطبوعات، چاپ اول
۴۰- حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، ۱۴۱۰ ﻫ ق، السرائر الحاوی التصویر الفتاوی، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم
۴۱- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۳۸۸ ﻫ ق، تذکره الفقهاء، ق- ایران. مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۴۲- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۱ ﻫ ق، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول
۴۴ -حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، مختلف الشیعه، فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
۴۴- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول
۴۵- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، بی تا، تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، مشهد، موسسه آل البیت (ع) – چاپ اول
۴۶- حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ۱۳۸۷ ﻫ ق، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد- قم- مؤسسه اسماعیلیان – چاپ اول
۴۷- حلی، محقق، نجم الدین، جعفربن حسن، ۱۴۰۸ ﻫق، فی شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم- ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم
۴۸- حلی، محقق؛ نجم الدین، جعفر بن حسن، ۱۴۸۱ ﻫ ق، المختصر النافع فی فقه الامامیه– قم- مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم
۴۹-حلی ،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تل،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱
۵۰ -حلی،علامه،حسن
بن یوسف اسدی،۱۴۱۱ ﻫ ق،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول