استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خلاصه فارسی

جنس بومادران در ایران ۱۹ گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است.  Achillea filipendula با نام فارسی بومادران زاگرسی یکی از گونه‌های بومی این جنس در ایران است. بخش‌های مختلف گونه‌های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت‌های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می‌شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea filipendula) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی از رویشگاههای مختلف جمع‌آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار، پس از جمع‌آوری جمعیت های مختلف در زمان اوج گلدهی، و خشک کردن در سایه، از سرشاخه گلدار همه جمعیت‌ها اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. همچنین اسانس اندامهای مختلف (برگ، گل، ساقه و کل سرشاخه هوایی) برای یکی از نمونه‌ها به صورت مجزا مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفت.اسانس‌های حاصل با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی (GC) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/Mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند و ضمن محاسبه بازده اسانس‌ها، ترکیب‌های تشکیل دهنده آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.

در مقایسه اسانس حاصل از اندامهای مختلف، بیشترین بازده اسانس (w/w نسبت به وزن خشک) از گل (۶۷/۰%) و برگ (۷۷/۰%) و کمترین بازده اسانس از ساقه (۱۱/۰%) بدست آمد. بازده اسانس کل سرشاخه گلدار نیز ۶/۰% بود. طبق این نتایج همه اندامهای هوایی این گیاه به صورت مجزا دارای اسانس هستند، هر چند تفاوتهایی در بازده اسانس و تفاوتها و شباهتهایی در اجزای تشکیل دهنده آنها وجود دارد. برخلاف تحقیقات قبلی که معمولاٌ فقط از گل گونه‌های مختلف بومادران اسانس‌گیری انجام می‌شد، می‌توان توصیه کرد که کل اندام هوایی برای اسانس‌گیری مورد مصرف قرار گیرد. مقدار ۱،۸-سینئول در اسانس‌ها از ۵/۵  (در اسانس ساقه) تا ۷/۳۳% در اسانس سرشاخه گلدار متغیر بود. کمترین مقدار سنتولینا الکل (۲/۴%) در اسانس ساقه و بیشترین مقدار آن (۵/۲۳%) در اسانس برگ مشاهده شد. بیشترین مقدار نریل استات (۳/۵۸%) در اسانس ساقه مشاهده شد. همچنین اسانس ساقه دارای کمترین مقدار بورنئول (۴/۳%) و اسانس سرشاخه گلدار دارای حداکثر مقدار بورنئول (۴/۲۰%) بود.

در مقایسه اسانس سرشاخه گلدار جمعیت‌های مختلف نتایج نشان داد که بازده اسانس‌ها از ۱۳/۰ درصد تا ۲۰/۱ درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر۲ (۱۳/۰ درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر (۲۰/۱ درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس‌ها نشان داد که کل اکسشن‌های مورد مطالعه بر اساس آنالیز کلاستر در چهار خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه ۱ (شامل دو جمعیت) آلفاپینن و بورنیل استات بود و بیشترین مقدار بورنیل استات (۳/۹درصد) و آلفاپینن (۶/۶درصد) به ترتیب در جمعیتهای بانه ۱ و بانه ۲ مشاهده گردید. . در اسانس اکسشن های خوشه ۲ (شامل چهارده جمعیت) مقدار بورنیل استات و آلفا پینن نسبت به جمعیتهای خوشه ۱ بسیار کمتر بوده و این جمعیتها بر اساس مقادیر ترکیب‌های بورنئول، سنتولیناالکل، ۸،۱- سینئول، سیس-کریزانتنیل استات، کامفر، جرماکرنD  به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. خوشه ۲ به دو خوشه ۳ و ۴ تقسیم شد. جمعیتهای خوشه ۳ (شامل پنج جمعیت) با مقدار میانگین بالاتر  ۸،۱- سینئول و جمعیتهای خوشه ۴ (شامل نه جمعیت) با مقادیر میانگین بالاتر سنتولیناالکل از هم متمایز شده‌اند. جمعیت مشکین‌شهر۲ موجود درخوشه ۳ منبع غنی از ۸،۱- سینئول (۵/۷۳ درصد) بود و جمعیت تبریز بالاترین مقدار بورنئول (۴/۲۰ درصد) را در بین همه نمونه ها داشت. خوشه ۴ به دو خوشه ۵ و ۶ تقسیم شدند. . جمعیتهای کلاستر ۵ دارای مقدار میانگین بالایی از دو ترکیب  ۸،۱- سینئول و سیس-کریزانتنیل استات بودند.جمعیت سردشت، خوشه ۵ بالاترین مقدار کامفر (۸درصد) و سیس کریزانتنیل استات (۳/۱۴درصد) و جمعیت مریوان بالاترین مقدار جرماکرنD (4/6درصد) را داشتند. جمعیتهای خوشه ۶ دارای میانگین بالاتری از سنتولیناالکل بودند. جمعیت استهبان خوشه ۶ بالاترین مقدار سنتولیناالکل (۶/۳۰ درصد) را داشت.

.

 

واژه‌های کلیدی Achillea filipendula :، اسانس، ۸،۱- سینئول، سنتولیناالکل، بورنئول، ای-بتا-اوسیمن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula