ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

عنوان:

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

استاد راهنما:  

دکتر ماندان مومنی

پائیز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   ۲
۱-۱- بیان مساله تحقیق.. ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴- چارچوب نظری تحقیق.. ۶
۱-۵- مدل تحقیق.. ۱۲
۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۱۳
۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۴
۱-۸- روش شناسی تحقیق.. ۱۴
۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۱۵
۱-۱۰-                         جامعه آماری تحقیق.. ۱۵
۱-۱۱-                                  نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۵
۱-۱۲-                         تعریف متغیرهای پژوهش.. ۱۶
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه   ۲۱
بخش اول- عدالت سازمانی.. ۲۲
۲-۱- مفهوم عدالت.. ۲۲
۲-۲- تعریف عدالت سازمانی.. ۲۳
۲-۳- ابعاد عدالت سازمانی.. ۲۴
۲-۴- کانون های عدالت سازمانی.. ۳۲
۲-۵- پیامدهای سازمانی عدالت.. ۳۲
۲-۶- اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها.. ۳۴
۲-۷- جایگاه عدالت در اسلام.. ۳۵
بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸
۲-۸- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۸
۲-۹- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده.. ۳۹
۲-۱۰-                                                                رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی   ۴۰
۲-۱۱-                                                                           رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان   ۴۰
بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.. ۴۱
۲-۱۲-                   نظریه انگیزش شغلی.. ۴۱
۲-۱۲-۱-     دیدگاه های تاریخی در انگیزشغلی.. ۴۲
۲-۱۲-۱-۱-        دیدگاه مدیریت علمی.. ۴۲
۲-۱۲-۱-۲-        دیدگاه روابط انسانی.. ۴۲
۲-۱۲-۲-     نظریه های معاصر.. ۴۲
۲-۱۲-۲-۱-        نظریه های محتوائی.. ۴۳
۲-۱۲-۲-۲-                           نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   ۴۴
۲-۱۲-۲-۳-          نظریه نیازهای آشکار.. ۴۵
۲-۱۲-۲-۴- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)   ۴۷
۲-۱۲-۲-۴-۱-………….. نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان.. ۴۷
۲-۱۲-۲-۴-۲-                                    نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر   ۴۸
۲-۱۲-۲-۴-۳-              نظریه سطوح مختلف زندگی.. ۴۹
۲-۱۲-۲-۴-۴-                          نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند   ۵۰
۲-۱۲-۲-۴-۵-……………………………………………………… نظریه فرایندی.. ۵۰
۲-۱۲-۲-۴-۶-………………………………………………………… تئوری انتظار.. ۵۱
۲-۱۲-۲-۴-۷-………………………………………………………… تئوری برابری.. ۵۱
۲-۱۲-۲-۴-۸-……………………………………………………… نظریه اسناد :.. ۵۲
۲-۱۲-۲-۴-۹-   نظریه هدف گذاری:.. ۵۳
۲-۱۲-۲-۵-           نظریه مبتنی بر تقویت.. ۵۳
۲-۱۳-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   ۵۴
۲-۱۴-        اغنای شغلی.. ۵۵
۲-۱۵-            گسترش شغلی.. ۵۵
۲-۱۶-            گردش شغلی.. ۵۶
۲-۱۷-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. ۵۷
۲-۱۸-            مهندسی شغل.. ۵۷
۲-۱۹-                تعدیل کار هفتگی.. ۵۸
۲-۲۰-                          شناور ساختن ساعات کار.. ۵۸
۲-۲۱-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. ۶۱
بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. ۶۶
۲-۲۲-            تعریف فنّاوری.. ۶۶
۲-۲۳-                تعریف اطلاعات.. ۶۷
۲-۲۴-                فنّاوری اطلاعات.. ۶۷
۲-۲۵-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. ۶۸
۲-۲۶-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. ۷۹
۲-۲۷-                          ویژگی های عصر اطلاعات.. ۷۹
۲-۲۸-                ضرورت اطلاعات.. ۸۰
۲-۲۹-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. ۸۰
۲-۳۰-                                       ابزارها: سخت افزار ها، نرم افزار،  داده   ۸۱
۲-۳۰-۱-     داده:.. . ۸۱
۲-۳۰-۲-     سخت افزار:.. ۸۱
۲-۳۰-۳-     نرم افزار:.. ۸۲
۲-۳۰-۴-     تکامل تکنولوژی اطلاعات.. ۸۲
۲-۳۱-                               سیر تطور تکنولوژی اطلاعات.. ۸۴
۲-۳۲-                                 تکنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. ۸۶
۲-۳۳-                            نیاز به سیستم های اطلاعاتی.. ۸۷
۲-۳۴-                          انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۸۸
۲-۳۵-            سطح سازمان.. ۹۰
بخش پنجم: پیشینه ی تحقیق.. ۹۱
۲-۳۶-…………………………………………………………………. پیشینه تحقیق داخلی.. ۹۱
۲-۳۷-            پیشینه خارجی.. ۹۷
بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. ۹۸
۲-۳۸-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۹۸
۲-۳۹-                فعالیتهای سازمان.. ۹۸
۲-۴۰-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۰
۲-۴۱-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   ۱۰۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه   ۱۱۱
۳-۱- متغیرهای تحقیق.. ۱۱۱
۳-۲- ابزار سنجش.. ۱۱۱
۳-۳- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. ۱۱۳
۳-۴- بخش سنجش عدالت توزیعی.. ۱۱۳
۳-۵- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. ۱۱۳
۳-۶- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. ۱۱۴
۳-۷- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۱۱۴
۳-۷-۱-       روایی پرسشنامه.. ۱۱۴
۳-۷-۲-       پایایی پرسشنامه.. ۱۱۴
۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۱۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   ۱۱۷
۴-۱- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۱۱۸
۴-۱-۱-       جنسیت.. ۱۱۸
۴-۱-۲-       سن     ۱۱۹
۴-۱-۳-       تأهل.. . ۱۲۰
۴-۱-۴-       تحصیلات.. ۱۲۱
۴-۱-۵-       نوع استخدام.. ۱۲۲
۴-۱-۶-       سابقه خدمت.. ۱۲۳
۴-۱-۷-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴
۴-۲- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۱۲۸
۴-۳- آزمون مدل تحقیق:.. ۱۲۹
۴-۴- شاخص های نیکویی برازش مدل.. ۱۲۹
۴-۴-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۳۱
۴-۴-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۳۲
۴-۴-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. ۱۳۲
۴-۴-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲
۴-۴-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۳۲
۴-۴-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۳۳
۴-۴-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۳۳
۴-۴-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۳۳
۴-۴-۹-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۴
۴-۴-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۳۵
۴-۲-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۳۵
۴-۴-۱۲-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۳۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه   ۱۴۱
۵-۱- نتایج فرضیه‏های تحقیق.. ۱۴۱
۵-۱-۱- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… ۱۴۱
۵-۱-۲- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… ۱۴۲
۵-۱-۳- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲
۵-۱-۴-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲
۵-۱-۵- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات می باشد… ۱۴۲
۵-۱-۶- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   ۱۴۳
۵-۱-۷- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… ۱۴۳
۵-۱-۸-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   ۱۴۳
۵-۱-۹- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴
۵-۱-۱۰- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… ۱۴۴
۵-۱-۱۱- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   ۱۴۴
۵-۱-۱۲- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. ۱۴۴
۵-۲- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۴۵
۵-۲-۱-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. ۱۴۵
۵-۲-۲-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. ۱۴۷
۵-۳- محدودیت‏های تحقیق.. ۱۴۸
منابع و مآخذ.. ۱۴۹
فهرست منابع فارسی.. ۱۵۰
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۵۳
پیوست ها و ضمائم.. ۱۵۵
چکیده انگلیسی.. ۱۸۱
 
فهرست جدول ها
عنوان                                صفحه
جدول ۲-۱: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. ۴۶
جدول ۲-۲: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. ۴۷
جدول  ۲-۳: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. ۴۹
جدول ۲-۴: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. ۵۹
جدول ۲-۵: تناسب شغل با شخصیت.. ۶۲
جدول ۲-۶:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. ۷۶
جدول ۲-۷: (اقتباس از جلودار ۸۵) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲٫ ۷۸
جدول ۳-۱: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… ۱۱۲
جدول ۳-۲: طیف لیکرت… ۱۱۳
جدول ۳-۳: ساختار پرسشنامه.. ۱۱۳
جدول ۳-۴: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. ۱۱۴
جدول ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸
جدول ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹
جدول ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰
جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات.. ۱۲۱
جدول ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲
جدول ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳
جدول ۴-۷: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   ۱۲۴
جدول ۴-۸: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. ۱۲۸
جدول ۴-۹- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. ۱۳۰
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۳۸
جدول ۴-۱۱- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. ۱۳۹
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                صفحه
نمودار ۲-۱: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(۳).. ۷۵
نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۱۱۸
نمودار ۴-۲: توزیع سن.. ۱۱۹
نمودار ۴-۳: توزیع تأهل.. ۱۲۰
نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۱۲۲
نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۱۲۳
نمودار ۴-۷- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷).. ۱۲۹
نمودار ۴-۸- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. ۱۳۰
نمودار ۴-۹- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. ۱۳۱
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                صفحه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (۲۰۱۲، ۲۲۲۷)   ۱۲
شکل ۲-۱: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. ۴۵
شکل ۲-۲: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. ۵۲
شکل ۲-۳: انگیزش از طریق طراحی شغل.. ۵۶
شکل ۲-۴: رابطه بین مشاغل و شخصیت.. ۶۳
شکل ۲-۵: مقایسه تئوری های محتوایی انگیزش.. ۶۵
شکل ۲-۶: پیش بینی عملکرد و رضایت شغلی (یک مدل تلفیقی).. ۶۶
شکل ۲-۷: تکامل کارکرد های سازمانی تکنولوژی اطلاعات.. ۸۳
شکل ۲ -۸: سه دوره تکنولوژی اطلاعات،  سه منحنی یادیگری سازمانی   ۸۵
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 
 
 
 

مقدمه

در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحبنظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران[۱]، ۱۹۹۶) زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرار می دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می کنند. در تحقیق حاضر محقق بر آنست تا به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بپردازد.
در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است.

۱-۱-بیان مساله تحقیق

پژوهش ها نشان می دهد که حمایت سازمان از کارکنان به شدت تعهد را افزایش و ترک خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را در حد متوسط بالا می برد. مفهوم “حمایت ادراک شده از سوی سازمان” از رشته روانشناسی وارد ادبیات مدیریت شد و از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان به باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد برای همکاری هایشان ارزش قائل می شود و به رفاه آنها اهمیت می دهد(شانوک و ایسنبرگر[۲]، ۲۰۰۶).
اکنون که دو دهه از آغاز پژوهش ها در این زمینه می گذرد و روز به روز اهمیت آن پررنگتر می شود پرداختن به این موضوع ضرورت می یابد. همچنین اهمیت توجه به مباحث اخلاقی توسط مدیران و کارکنان سازمان در دهه های اخیر بسیار زیاد شده است( گیوریان و دیندار فرکوش[۳]، ۱۳۹۰).
یکی از این مباحث اخلاقی، مقوله عدالت است. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶).  همچنین عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است (بهلولی زیناب[۴] و همکاران، ۱۳۸۹).
امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود، و رعایت عدالت در سازمان ها می تواند تاثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود انسان های موفق و سازمان های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. در بسیاری از سازمانها با مقوله بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان روبرو هستیم که  موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، ۱۳۸۲، ۱۷).
شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین سیستم های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت انگیز رقابتی اداره می شوند. درچنین شرایطی مدیران توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده که عملکرد این نهاد را دستخوش تغییر و تحول نماید. با توجه به اینکه محقق خود در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت است و از نزدیک با آن آشنایی کامل دارد. بر اساس مشاهدات محقق، به نظر می رسد در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین (البته در برخی موارد) در سطح مطلوبی قرار ندارند، لذا می توان اینگونه ادعا نمود که مسأله و دغدغه اصلی محقق که علت انتخاب این عنوان نیز هست بدین شرح است که:
آیا بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان و واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رابطه وجود دارد؟»
[۱]  Siton And Et Al
[۲]  Shanock & Eisenberger
[۳]  Giverian And Frekoush
[۴]  Zeynab
تعداد صفحه : ۲۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***