پژوهش – ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- …

عنوان صفحه
سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۷۹
پرسشنامه کارمندان ۸۲
پرسشنامه خدمتگیرندگان ۸۴
خروجیهای SPSS 85
جدول ۳-۲ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۸۵
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت ۸۵
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت ۸۵
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن ۸۶
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن ۸۶
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای تحصیلات ۸۶
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای تحصیلات ۸۷
جدول ۴-۷توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی ۸۷
جدول ۴-۸توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل ۸۷
جدول ۴-۹ جدول نتایج بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف ۸۸
جدول ۴-۱۰ کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال۱۳۹۱ ۸۹
جدول۴-۱۱ نتایج حاصل از آزمون Tمشتریان ۸۹
جدول۴-۱۲ نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای مشتریان ۱۲
جدول۴-۱۳ نتایج حاصل از آزمون T فرآیندهای داخلی ۹۰
جدول ۴-۱۴ نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای فرآیندهای داخلی ۹۰
جدول۴-۱۵ نتایج حاصل از آزمون T رشد و یادگیری ۹۰
جدول ۴-۱۶ نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهایرشد و یادگیری ۹۰
جدول ۴-۱۷آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان ۹۱
جدول ۴-۱۸آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی ۹۲
جدول ۴-۱۹آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری ۹۳
جدول ۴-۲۰ رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان ۹۴
جداول ۴-۲۱و ۴-۲۲ رتبه بندی گمرکات استان در شاخصهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری ۹۵
سند راهبردی گمرک
چشم انداز سازمان : (Vision)
گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ با اتکال به خداوند متعال ودر پرتو عزم اراده سازمانی و برنامهریزی مدبرانه و با بهرهمندی از ساختار خلاق و نوآور، سرمایههای انسانی متعهد و کارآمد و فناوریهای نوین، سازمانی است: « چابک ، هوشمند ، قانون مدار ، مقتدر ، پاسخگو (مشتری مدار ) ، روزآمد و دانش محور »
در افق این چشم انداز ، گمرک ایران از ویژگیهای زیر برخودار است:
برخوداری از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش موثر در تصمیمسازی کلان سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه ، منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهرهگیری از فناوریهای نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و بینالمللی گمرکی
برخورداری از سرمایههای انسانی توانمند و متعهد
بیانیه رسالت سازمان: (Mission )
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی است حاکمیتی ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه که بر اساس قانون امور گمرکی ، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط ، با بهرهمندی از سرمایه انسانی متعهد، کارآمد ، فناوریهای نوین ، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی موثر با سازمانهای همجوار منطقهای و بین المللی گمرکی نسبت به ارائه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیمسازی کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا مینماید .