ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۲۲

برای سنجش روایی پرسشنامهها از نظر چند تن از اساتید گروه مدیریت و برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است به این صورت که پرسشنامههای طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعدادی از اعضای نمونه آماری تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه محاسبه گردید که به ترتیب با ۸۶/۰و ۸۷/۰ پایایی پرسشنامهها تایید گردید و نتایج حاصله به شرح جدول ۳-۳ میباشد.
جدول۳-۳: محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه تعداد سوالات تعداد افراد پاسخ دهنده ضریب آلفای کرونباخ
خدمتگیرندگان ۹ ۱۰ ۸۶۱/۰
کارمندان ۲۰ ۷ ۸۷۱/۰

منبع:یافتههای تحقیق
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل دادهها
جهت انتخاب روش آزمون آماری قبل از هر چیز بایستی از وضع نرمال بودن توزیع متغیرها اطمینان حاصل شود. در حالت نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی، از شاخصهای میانگین و انحراف معیار، آزمون تی و یا آنالیز واریانس استفاده میکنیم. اما اگر متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار نباشد از آزمونهای ناپارامتری مربوط استفاده میشود.
با توجه به موارد ذکر شده در تحقیق حاضر ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف جهت تایید عادی بودن دادههای هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارکنان استفاده شد و مشخص شد که دادههای هر دو پرسشنامه دارای توزیع نرمال میباشد لذا از آزمون T برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
همچنین برای مقایسه وضعیت گمرکات استان از آزمون ANOVA استفاده شده و تفاوت میان گمرکات استان در هریک از شاخصهای مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با استفاده از نمودارهای جعبه ای نشان داده شده است.
۳-۷ خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان اهداف و سوالات تحقیق، در مورد جامعه و نمونه آماری، ابزار جمعآوری دادهها و نیز روایی و پایایی آنها بحث شد. همچنین علاوه بر تعیین مقدار هدف شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن برای گمرکات استان آذربایجان شرقی، به روش تحقیق و آزمونهای آماری مورد استفاده در تحقیق نیز اشاره گردید.
فصل چهارم
۴
تجزیه و تحلیل دادهها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.