علمی : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۱۵

۱۳

علی بابایی

۱۳۸۳

طراحی و پیادهسازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن و سنجههدف گرا

استفاده از روش سنجه هدفگرا برای تعیین معیار موفقیت شاخصهای تعیین شده برای اهداف

۳
فصل سوم
روششناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا خطوط کلی تحقیق را بیان کرده و سپس براساس بیانیه ماموریت، استراتژی سازمان و شاخصهای عملکرد بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۱ کارت امتیازی متوازن را تشکیل میدهیم. سپس در خصوص نحوه جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها و نیز نوع آزمونهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بحث میکنیم.
۳-۲ اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن با توجه به اطلاعات سال۱۳۹۱ وبررسی تحقق یا عدم تحقق شاخصهای مرتبط با اهداف عملیاتی و نیز مقایسه و رتبهبندی گمرکات بر مبنای امتیازات حاصل از ارزیابی میباشد.
۳-۳سوالات تحقیق
۱-۳-۳ وضعیت عملکرد گمرکات استان با توجه به اطلاعات سال ۱۳۹۱ و براساس مدل کارت امتیازی متوازن به چه صورت میباشد؟
۲-۳-۳ آیا شاخصهای هریک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۱ در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است؟
۳-۳-۳ آیا بین امتیازات عملکرد گمرکات استان تفاوت وجود دارد؟
۳-۴ فرضیههای تحقیق
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و مقایسه و رتبهبندی آنها میباشد به جای فرضیات از سوالات تحقیق استفاده شده است.
۳-۵ روششناسی تحقیق
۳-۵-۱ روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است
۳-۵-۲ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را مدیران،کارکنان وکارشناسان گمرکات استان آذربایجان شرقی که مجموعا ۳۴۲ نفر و همچنین خدمتگیرندگان این گمرکات اعم از بازرگانان، حقالعملکاران و ترخیصکاران گمرکی که از منظر آماری نامحدود هستند؛ تشکیل میدهند.
۳-۵-۴ نمونه آماری
روش نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده میباشد که حجم نمونه آماری برای مدیران وکارکنان براساس فرمول کوکران برای جامعه محدود( )۱۰۴ نفر محاسبه شده است. همچنین با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری برای خدمتگیرندگان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ( ) ۱۵۰نفر محاسبه شده که در رابطههای فوق
N: تعداد اعضای جامعه آماری
n : تعداد اعضای نمونه آماری
۹۶/۱t=: مقدار متغیر نرمال با سطح اطمینان ۹۵%
۵/۰p=: درصد تجانس در پاسخگویی به سوالات
q=1-p
۰۸/۰d=: سطح مورد قبول خطا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.