ارتقاء حقوق زن -پایان نامه مقطع ارشد

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ طی قطعنامه (XX) 2106A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده ۱۹ سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا نمود.

کنوانسیون شامل یک مقدمه نسبتاً طولانی و ۲۵ ماده بوده و ماده ۱ آن تبعیض نژادی را تعریف و ماده ۲ نیز دولت های عضو را متعهد نموده که تبعیض نژادی را محکوم نموده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض نژادی و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند. برای نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور کمیته ای به نام کمیته رفع تبعیض نژادی مرکب از ۱۸ عضو کارشناسی عالی رتبه و دارای صلاحیت بالای اخلاقی تشکیل شد که وظیفه مهم آنها رسیدگی به گزارش های دولت های عضو است.

۱ـ۱۴ـ۹ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (۱۹۷۳)

این سند بین المللی در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ به موجب قطعنامه ۳۰۶۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده و مطابق بند ۱ ماده ۱۵ آن، ۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا نمود. این کنوانسیون در ادامه تلاش های سازمان ملل برای از بردن آپارتاید و سیاست نژاد پرستی و جدایی نژادی که در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت به تصویب رسید. این سند شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده بوده و به موجب ماده ۱ آن، آپارتاید و اعمال جدایی نژادی به عنوان جنایتی که ناقض اهداف و اصول منشور ملل متحد و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی است معرفی شده است. تدابیر اجرایی این سند شامل در خواست گزارش دوره ای از دولت ها می شود که در ماده ۷ آن مقرر گردیده است.

۱ـ۱۴ـ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(۱۹۸۴)

این سند در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به موجب قطعنامه ۴۶/۳۹ به تصویب مجمع عمومی رسیده و وفق بند ۱ ماده ۲۷، سی روز بعد از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجرا گردید. این سند شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده بوده که ضمن تعریف شکنجه و جرم انگاری آن، دولت ها را متعهد به اقداماتی در راستای منع شکنجه و مجازات عاملین آنها و آموزش ممنوعیت شکنجه به مأمورین و جبران خسارت قربانی شکنجه و… نموده است. تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات این کنوانسیون به وسیله کمیته ای به نام کمیته ضد شکنجه پی گیری می شود.

۱ـ۱۴ـ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹)

این سند بین المللی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ بر اساس قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده ۲۷ در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. تعریف تبعیض در ماده ۱ این سند ذکر شده و برقراری مساوات بین زنان و مردان در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی(ماده ۷)، تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین المللی(ماده ۸)، تساوی در حقوق مربوط به تابعیت (ماده ۹)، تساوی در آموزش(ماده ۱۰)، تساوی در اشتغال حقوق و حقوق کار (ماده ۱۱)، تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی(ماده ۱۲)، تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی(ماده ۱۳)، تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی(ماده ۱۵)در این سند به رسمیت شناخته شده اند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز جهت نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون وفق ماده ۱۷ تشکیل شده است.

۱ـ۱۴ـ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹)

این سند در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و وفق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قدرت اجرایی پیدا نمود. این سند شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده بوده که در قالب سه بخش تدوین یافته و در بخش نخست آن تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولتهای عضو برای رعایت حقوق کودکان بیان گردیده (مواد ۱-۴۱)و در بخش دوم نیز مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک بیان شده(مواد ۴۲ تا ۴۵)و بخش سوم نیز نحوه امضا تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط. خروج از آن را تبین نموده است. (مواد ۴۶ تا ۵۴)

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵)

این سند بین المللی در دهم دسامبر ۱۹۸۵ و به موجب قطعنامه ۶۴/۴۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده ۱۸ پس از گذشت ۳۰ روز از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در سوم آوریل ۱۹۸۸ لازم الاجرا گردید.