پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن در ایران

فمینیست های اولیه که از فردگرایی لیبرالی متأثر بودند در قرن هیجدهم معتقد بود که سرشت زنان و مردان کاملا یکسان است و نقش جنسیت را به کلی و به نحو متعصبانه و علیرغم علوم زیستی و تجربی منکر می شدند.

فمینیست مارکسیستی: از نظر مارکسیسم مفهوم طبقه کلید درک تمام پدیده های اجتماعی از جمله ستم بر زنان است جامعه مطلوب مارکسیست جامعه بدون طبقه است.

۱ـ۴ـ۲ فمینیسم رادیکال

فمینیسم رادیکال یکی از گرایش های فمینیسم است که بر روی نظریهٔ مردسالاری متمرکز می شود. در واقع تمرکز فمینیسم رادیکال به مردسالاری به عنوان یک سیستم قدرت نگاه می کند که جامعه را به شکل روابط پیچیده ای بر اساس پیش فرض برتری مردان، سازمان می دهد و از آن برای ستم بر زنان استفاده می شود.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فمینیست های رادیکال معتقدند تبعیض ها و نابرابری های جنسی به علت حاکم بودن «نظام مردسالاری» است. آن ها مردسالاری را یک نظام جهان شمول می دانند که در آن زنان زیر سلطهٔ مردان قرار دارند. نظام مردسالاری در هر جامعه با نوعی تقسیم کار ِ جنسی تقویت و تحکیم می شود. فمینیست های رادیکال معتقدند که باید دربارهٔ هر یک از وجوه زندگی زنان که در حال حاضر «طبیعی» به شمار می آید، تردید کرد و آن را از نو بررسی کرده و در پی یافتن راه های تازه برای تمام امور زندگی بود.[۲]

[۱]. محمود طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، تهران، نشر سخن، ۱۳۷۲، ص ۷۰۳ و ۷۷۹؛ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینى، ۱۳۸۱، ص ۲۹۰٫