اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون¬بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)- قسمت ۹

ویژگی

 

 

اندازه

 

 

 

طول آزادراه درون منطقه قمیشلو

 

 

۲۶ کیلومتر

 

 

 

عرض آزادراه

 

 

۳۵ متر

 

 

 

عرض آسفالت در هر باند آزادراه

 

 

۶/۱۱ متر

 

 

 

عرض جزیره وسط آزادراه

 

 

۶/۷ متر

 

 

۳-۲ روش کار
روش کار در این تحقیق استفاده از ارزیابیهای چندمنظوره با توجه به هدف مطالعه طبق فلوچارت شکل ۳-۲ شامل مراحل زیر میباشد. در فرایند ارزیابی چند معیاره (MCE) بعد از شناسایی هدف، معیارهای ارزیابی شناسایی شدند. سپس به هرکدام از این معیارها با توجه به نقشی که در رسیدن به هدف دارند وزن داده شد. در مرحله بعد برای مقایسه معیارها، استاندارسازی انجام شد. سپس لایه ها باهم ترکیب شدند.

تخصیص واحدها به زونهای مدیریتی(MOLA)
تلفیق لایه ها
تعیین معیارهای مؤثر برای هرزون
استاندارد سازی معیارها
وزندهی معیارها باروش AHP
زونبندی
شکل ۳-۲ مراحل انجام زونبندی در روش MCE
۳-۲-۱ تهیه مدل مفهومی
با بهره گرفتن از بررسی منابع، نظرات کارشناسی، تهیه پرسشنامه و شناخت منطقه برای هرکدام از اهداف مدیریتی پناهگاه حیات وحش قمیشلو یعنی زونهای امن، حفاظتی، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، ، بازسازی، استفاده ویژه و زون فرهنگی یک مدل مفهومی[۳۸] حداکثر در ۴ سطر شامل هدف[۳۹]، معیارهای اصلی[۴۰]، زیرمعیارها[۴۱] و ویژگیها[۴۲] تهیه شد. شکل ۳-۳ نشان دهنده این مدل مفهومی است.

معیار…
معیار۳
معیار۲
معیار۱
هدف
شکل ۳-۳ مدل مفهومی ارزیابی چندمعیاره
سپس با توجه به مدل مفهومی مذکور، مدل مفهومی اهداف مورد مطالعه مطابق شکلهای ۳-۴ تا ۳-۷ تهیه شد. با توجه به اینکه در روش ارزیابی چندمعیاره تفاوت معیارها برای هر زون در مرحله استانداردسازی و تعیین وزن فاکتورها از طریق نظرات کارشناسی و مرور منابع مشخص میشود، بنابراین، در این مطالعه معیارهای مورد استفاده در مدلهای مفهومی زون امن با زون حفاطت و زون تفرج گسترده با زون تفرج متمرکز بهصورت مشابه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که فاکتور جهت به دلیل اهمیت این فاکتور در کاربری زون تفرج متمرکز فقط برای این زون استفاده شده است.

فاصله ازجاده
منابع طبیعی
تعیین زون امن و حفاظت
اقتصادی اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مسکونیوصنایع
فاصلهازکشاورزی
منابع اکولوژیکی
منابع فیزیکی
فون
منابع ناپایدار
منابع پایدار
زیستگاه
آب
فرسایش
شیب
شکل ۳-۴ مدل مفهومی زونهای امن و حفاظت

تعیین زون گسترده و متمرکز
اقتصادیاجتماعی
عکس مرتبط با اقتصاد
منابع طبیعی
آثارفرهنگی
فاصله از جاده
مسکونیوصنایع
فاصلهازکشاورزی

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *