آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران -متن کامل

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

برای قابل اجرا شدن یک معاهده، معاهده مذکور باید دارای مقرراتی به اندازه کافی دقیق باشد و بتواند در ساختارهای پذیرش حقوقی یا مالی حقوق داخلی حضور یابد. غالبا اجرای معاهدات مستلزم تصمیم گیری هایی در سطح ملی است؛ رعایت معاهده از طرف دولت ها تنها در صورتی تحقق می یابد که تدابیر لازم در خصوص اجرای آن مد نظر قرار گیرد.[۲]

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری وهیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می­گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم همه سطوح اجرایی کشور را در بر می­گیرد و شامل عوامل گوناگونی می شود که امور اجرایی سراسر مملکت را عهده دارند و از جمله استانداران، فرمانداران و کل سازمانهای فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده، به این ترتیب هر عاملی که برحسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده در حوزه این قوه است. اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی که عهده دار آن است در رأس قوه مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه اقتدار آن بیشتر مشخص می­گردد. سوابق تاریخی ایران نشان می دهد قبل از مشروطیت تمامی نهادهای فرمانروا در همین قوه شکل می گرفته و حاکمیت دولت در جامعه بین­المللی به صورت شناخته شده با وجود همین قوه بوده است. بعد از استقرار مشروطیت صرفنظر از دورانی کوتاه که قوه مقننه صاحب اقتدار بوده اصولاً قوه مجریه دو قوه دیگر را تحت الشعاع داشته و اعمال حاکمیت را به هر شکل عهده دار بوده است، زیرا همه عوامل اجرایی از بخش سیاسی و اداری و انتظامی و نظامی را رسماً به خدمت گرفته است و این وضع خاص ایران نبوده حتی کشورهایی هم که عنوان دموکراتیک داشته­اند، گاهی در مسئله تفکیک قوا به این نتیجه رسیده­اند که آنچه واقعیت دارد وجود یک قوه است، اقتدار اجرایی در همه جا سایه افکنده و امور قضایی و تقنینی در مقابل قوه مجریه جزیی هستند.[۳]

[۱] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۷، ص۸۹