پایان نامه ارشد شیمی:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی- قسمت ۲

۴۶ شکل (۴-۳۴) طیف H-NMR1 ترکیب -۱استوکسی-۲،۶-دی متیل بنزن (CDCl3). 146 شکل (۴-۳۵) طیف جرمی ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷ شکل (۴-۳۶) طیف FT-IR ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷…