دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

هدف تحقیق

با توجه به نقش مهم ترکیبات هتروسیکل چندعاملی به ویژه پیریدوپیریمیدین ها در تهیه شمار زیادی از داروها و مواد فعال زیستی، سنتز و مطالعه آن ها در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این میان پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها با کاربردهای ضدباکتری، ضدحساسیت، ضدتومور، کاهش دهنده فشار خون، ضد ویروس و ضد قارچ موضوع مطالعات دارویی و سنتزی گسترده ای بوده اند ]۹-۱[.

 

در ادامه تحقیقات قبلی در گروه تحقیقاتی دکتر مامقانی ]۳۶[ در تحقیق حاضر سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe3O4 مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی ابتدا تیواوراسیل ۴۸ تهیه و در ادامه با سیانو استیل دار شدن آن، ۳-(۶-آمینو-۴-اوکسو-۲-تیوکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریمیدین-۵-ایل)-۳-اوکسوپروپان-نیتریل (۶۱) به عنوان جز اصلی واکنش سنتز شد. سپس واکنش میان ترکیب ۶۱ و آلدهیدهای گوناگون با استفاده از کاتالیزگرهای مختلف بررسی و نانو کاتالیزگر Fe3O4 به عنوان یک کاتالیزگر دوستدار محیط زیست انتخاب شد. در بخش دیگری از این تحقیق، امکان انجام این واکنش با استفاده از آلدهیدهای پیرازولی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به بحث و بررسی نتایج حاصل می پردازیم.

 

شمای ۲-۱ سنتز مشتقات پیریدو]۳،۲- [dپیریمیدین

۲-۲ روش تحقیق

۲-۲-۱ تهیه ۳-(۶-آمینو-۴-اکسو-۲-تیوکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریمیدین-۵-ایل)-۳-اکسوپروپان نیتریل (۶۱)

برای انجام این تحقیق ابتدا پیش ماده ۳-(۶-آمینو-۴-اکسو-۲-تیوکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریمیدین-۵-ایل)-۳-اکسوپروپان-نیتریل (۶۱) طی دو مرحله تهیه شد. در مرحله اول از واکنش تیواوره با اتیل سیانو استات (۶۳)، ۶-آمینو-۲-تیوکسو-۳،۲-دی هیدرو پیریمیدین-۴(H1)-اون (۵۱) با دمای ذوب بالای oC300 تهیه شد (شمای ۲-۲)] ۳۷[.

 

 

شمای ۲-۲ تهیه ۶-آمینو-۲-تیوکسو-۳،۲-دی هیدروپیریمیدین-۴(H1)-اون

در مرحله دوم از حرارت دهی تیو اورسیل ۵۱ با سیانو استیک اسید در استیک انیدرید، ۳-(۶-آمینو-۴-اکسو-۲-تیوکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریمیدین-۵-ایل)-۳-اکسوپروپان نیتریل (۶۱) با بازده ۶۸% و دمای ذوب بالای oC300 بدست آمد (شمای ۲-۳)] ۳۸[.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو