پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

 مطالعه تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان

(مطالعه موردی شرکت آتیه سازان حافظ)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
در این پژوهش، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه مکمل درمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته گردید. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با بهره گیری از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه ۱۹۶ تعیین گردید و پرسشنامه ای حاوی ۳۴ سؤال جهت سنجش معیار غیرمالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد ۱۷۵ پاسخ نامه، حدود ۸۹% پاسخ نامه ها جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه ها ازآزمون t تک نمونه ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گردید و از آماره های t و F بهره گیری گردید. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (۰/۱۶) SPSS2 و (۰/۸) STATISTICA مورد بهره گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که علی رغم بالا بودن اندازه رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات، عوامل رضایتمندی، (اندازه و چگونگی انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
مقدمه:
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و اشکال سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش عیان نموده می باشد. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (بلحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون(بازار، رقبا و سازمان های دیگر) مشخص کند، علاوه بر اینها نشانگر اندازه تاثیر کلیه فعالیت های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع ترین و کاملترین روش های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود های آن بهره گیری می نماید روش کارت ارزیابی متوازن می باشد. روش مزبور با تأکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرایندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان ها را شامل می گردد نسبت به تهیه معیارها و شاخص های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای شکل گیری مقادیر آنها و بر اساس برنامه های عملیاتی مصوب شکل میگیرد. با در نظر داشتن اهمیت مشتریان شرکت های بیمه که اصلی ترین سرمایه این شرکت ها به شمار میروند در پژوهش حاضر به مطالعه رضایتمندی ایشان بر درآمد شرکت بیمه مکمل درمان می پردازیم.
۱-۱-مقدمه
با توسعه نوآوری های جدید در ارتباط با بهبود مداوم در سه دهه اخیر، تأثیر حسابداران از اندازه گیری و گزارشگری فعالیت های واحد تجاری به همکاری در علم مدیریت و بازاریابی، مالی و سایر حرفه هایی که نوآوری های مدیریت مدرن را به کار می برند گسترش یافته می باشد. بعضی از نوآوری ها شامل هزینه یابی بر مبنای هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن، شش سیگما و تولید انبوه بر اساس سفارش مشتری می باشد. شرکت ها اکنون از عصر رقابت صنعتی به عصر رقابت اطلاعات گام نهاده اند. در عصر صنعتی، سیستم های مالی در شرکت ها توسعه می پیدا نمود تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می توانند تاثیر و کارایی بخش های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش بهره گیری می کنند، را ارزیابی کنند. در عصر اطلاعات بسیاری از فرضیات اساسی عصر رقابت کنار گذاشته شده می باشد. شرکت ها دیگر نمی توانند تنها با استقرار تکنولوژی جدید مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی های مالی، مزیت رقابتی بادوام به دست آورند. در عصر اطلاعات شرکت ها چه تولیدی و چه خدماتی نیاز به توانایی های جدید برای موفقیت دارند. توانایی شرکت در بهره برداری از دارایی های نامشهود بسیار مهمتر از مدیریت دارایی های مشهود و فیزیکی می باشد. دارایی های نامشهود شرکت ها را قادر می سازد تا ارتباط با مشتریان را توسعه داده و با ارائه مؤثر و کارای خدمات، وفاداری مشتریان موجود را حفظ کرده و مشتریان جدید جذب نمایند. و مانند معیارهای غیر مالی که در بسیاری از تحقیقات ارتباط آن بر معیارهای مالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، رضایتمندی مشتریان می باشد. در فصل اول پس از اظهار مسأله پژوهش به اهمیت و ضرورت پژوهش تصریح شده و همچنین اهداف پژوهش را اظهار می کنیم و چارچوب نظری پژوهش که اظهار اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تبیینی و فرضیات پژوهش نیز تصریح گردیده می باشد و در ادامه تاریخچه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی پژوهش و تعاریف واژها و اصطلاحات آمده می باشد.
۲-۱ اظهار مساله پژوهش
اهمیت معیارهای غیر مالی بر سنجش عملکرد مالی شرکت ها و واحدهای گوناگون شرکت ها و تأثیر معیارهای غیر مالی بر معیارهای مالی و تحقیقاتی که در گذشته صورت پذیرفته می باشد نشان دهنده شواهدی در ارتباط با ارتباط رضایتمندی مشتریان و عملکرد های مالی آتی می باشد. چندین پژوهش و مطالعه صورت پذیرفته که نشان دهنده ارتباط مثبت بین رضایتمندی مشتریان و عملکردهای مالی آتی بوده می باشد. در حالی که دیگر تحقیقات و مطالعه ها نشان دادند که تاثیر مالی رضایتمندی مشتریان در صنایع و شرکت ها متفاوت و مختلف می باشد. با در نظر داشتن رقابت به وجودآمده در میان شرکت های بیمه در صورت عدم شناخت عوامل مؤثر بر درآمدها، گاه این شرکتها با کاهش در آمدها روبرو می شوند که بعضاً ممکن می باشد کیان شرکت را به خطر بیندازد. چنانچه بیمه گر در ارزیابی عوامل ناموفق باشد، امکان از دست دادن درآمدهای فعلی و حتی درآمدهای آتی هست. مانند این موردها اینکه شرکت های بیمه گر با از دست دادن قراردادها و بیمه شدگان فعلی خود مجبور به جبران ظرفیت خالی به وجودآمده می باشد، این موضوع به دو صورت بر درآمد این شرکت ها تاثیر می گذارد اول اینکه این شرکت ها مجبور می شوند جهت بدست آوردن بیمه شدگان جدید و درآمد های جدید درصدی از درآمد خود را بعنوان حق الزحمه نمایندگان بابت بازاریابی بپردازند. و دوم اینکه بعضاً جهت پوشش خلاء به وجودآمده مجبور به پذیرش قراردادهای بیمه ای جدید با درآمد کم و تعهدات زیاد می شوند. اما با عدم شناخت عوامل مؤثر گاهی این شرکت ها با شرایط خاصی روبرو می شوند که ممکن می باشد کیان شرکت را به خطر بیندازد. از سویی دیگر در شرایط رقابتی به وجودآمده شرکت ها می توانند نسبت به جذب بیمه شدگان جدید اقدام نموده و موجب افزایش درآمد خویش و پیشرفت صنعت بیمه در کشور شوند که این امر با شناخت این عوامل میسر خواهد گردید. در این پژوهش از منظر بیمه گزار و مشتری به آن نگاه می گردد زیرا که بیمه گزار یکی از عوامل مهمی می باشد که جنبه های مختلف شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد. به اظهار دیگر بیمه گزار علت اصلی تشیکل و ادامه فعالیت یک شرکت بیمه می باشد. از اینرو توجه و شناخت نسبت به نیاز و خواسته های وی بسیار مهم و ضروی می باشد. اینکه بیمه گزار چه جنبه هایی از خدمات و امکانات شرکت را مورد توجه قرار داده و بوسیله آنها شرکت را ارزیابی می کند؟ خواسته و توقعات وی چیست؟ آیا رضایتمندی بیمه گزار بر درآمد شرکت بیمه مکمل مؤثر می باشد؟ رضایت بیمه گزار تابع چه عوامل می باشد؟ خدمات بیمه چگونه، کی و کجا بایستی ارائه شوند تا رضایت وی بدست آید؟ آیا شرکت های بیمه محصول بیمه ای مطلوب و مورد نظر بیمه گزار را ارائه داده اند؟ بیمه گر چگونه می تواند با برآورد کردن احتیاجات بیمه شده درآمدهای فعلی را حفظ کند؟ چگونه می تواند درصدد درآمدهای جدید باشد؟ پس در این پژوهش ما بدنبال شناسایی ارتباط متغیرهای رضایت بیمه گزار و درآمد شرکت بیمه خواهیم بود که تحت عنوان «تبیین ارتباط رضایت بیمه گزاران و درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان» مورد بحث قرار خواهد گرفت. در شرکت مورد مطالعه از سال ۱۳۸۷تغییرات درآمد باعث بروز مسائلی در شرکت گردید که در سال ۱۳۸۸با در نظر داشتن کاهش چشمگیر درآمد این موضوع به تعدیلات نیرو و بازنگری در سیاست های مالی شرکت گردید.
تعداد صفحه :۱۵۸
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *