دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۵ ارتباط ساختار خاصیت و ساختار- فعالیت

ارتباط ساختار- فعالیت[۱]، ساختار-خاصیت[۲] و ساختار- سمیت[۳]، کمی[۴] یا کیفی[۵] است.

در حقیقت پیشگوئی فعالیت، خاصیت و سمیت یک مولکول یا دارو بر حسب نوع ساختار می باشد.

هدف یک مدل QSAR[6] این است که به دو سوال پاسخ مناسب دهد:

۱-  آیا اطلاعاتی که مدل بر پایه آن بنا شده، برای پیشگوئی خواص داروئی مولکول های دیگر کارآئی دارند یا خیر؟

۲-  اگر مدلی موفق شد اطلاعاتی درباره ساختار مولکول ها را کد گذاری کرده و به خواص داروئی ماده ربط دهد، آیا می توانیم آن اطلاعات کد شده را استخراج و تعبیر نمائیم؟ (کد همان توصیف کننده ها می توانند باشند). و اینکه از کدها بهترین فرمول بهینه را استنباط کنیم؟

ارائه QSAR های جدید در زمینه های مختلف که به آن اشاره داشتیم دلیلی بر پویائی و کارآئی این علم در دادن ایده های نو محسوب می شود ]۱۴[.

همانطور که گفتیم ارتباط ساختار – خاصیت کمی یا کیفی است، و از لحاظ تجربی به صورت ارتباط بین ساختار مولکولی و خواص مشاهده شده تعریف می­شود. این ارتباط نیازمند اصول تئوری سخت و پیچیده نمی­باشد. برای مثال اظهار این­ که پلیمرهای شاخه­دار معمولا بیش از پلیمرهای راست زنجیر فاسد می­شوند، بیانگر یک ارتباط ساختار خاصیت کیفی می­باشد. خواصی نظیر نقطه جوش اشاره به ارتباط ساختار – خاصیت کمی دارد. وقتی خواصی از نوع فعالیت بیولوژیکی (مانند فعالیت دارو) توصیف می­شود اشاره به ارتباط ساختار- فعالیت خواهد داشت.

اطلاعاتی که در QSPR و QSAR بررسی می­شوند به دو دسته اصلی تقسیم بندی می­گردند:

الف) متغیرهای مستقل[۷]   ب) متغیرهای وابسته[۸]

اطلاعات و داده­هایی که از یک ترکیب به­دست می­آیند و خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آن را بیان می­دارند، در دسته متغیرهای وابسته تقسیم­بندی می­شوند. متغیرهای مستقل بیان­کننده یک سری خصوصیات ترکیب هستند که با ساختار شیمیایی مولکول و ترکیب درگیر می­باشند. این متغیرهای مستقل به عنوان توصیف ­کننده­ها اطلاق می­شوند. هدف اصلی، پیش­بینی یک یا چند متغیر وابسته از طریق یک یا چند متغیر مستقل می­باشد. اولین مرحله در توسعه معادلات QSAR و QSPR جمع­آوری لیستی از ترکیبات است که از لحاظ تجربی خواص محاسبه شده و شناخته شده داشته باشند. غالبا هزاران ترکیب در مطالعات QSAR و  QSPRمورد استفاده قرار می­گیرند. مرحله بعدی فراهم کردن ساختار هندسی مولکول­ها است که بهتر است از لحاظ ساختاری بهینه شوند، سپس توصیف کننده­های مولکولی محاسبه می­شوند. هر مقدار عددی که مولکول را توصیف کند، می­تواند استفاده شود. مرحله بعدی انتخاب بهترین توصیف­کننده­های محاسبه شده می­باشد. که معمولا این­کار با محاسبه ضرایب همبستگی[۹] مشخص می­شود. اگر توصیف­کننده­ای ضریب همبستگی برابر یک داشته باشد، بدین معنی است که می­تواند خاصیت مورد نظر را به درستی توصیف کند و ضریب همبستگی صفر بدین معنی است که هیچ ارتباطی بین توصیف کننده­ها و خاصیت اصلی وجود ندارد. پس توصیف­ کننده­هایی با ضرایب همبستگی بزرگ در برازش منحنی برای ساختن معادله­ای جهت پیشگویی خواص استفاده می­شوند. یک برازش منحنی با ایجاد معادله خطی زیر انجام می­شود:

(۱-۱)

در این معادله بیانگر پارامترهای برازش شده و بیانگر توصیف ­کننده­ها می­باشد. دلیل استفاده از ضرایب همبستگی و معادلات خطی ، سادگی روش می­باشد ] ۱۵[.

[۱]. Strurcture-Activity Relationship

  1. Structure-Property Relationship

۲۸ Structure – Toxicity Relationship

  1. Quantitative
  2. ۳۰٫ Qualitative
  3. Quantitative Strurcture-Activity Relationship

Independent Variable  ۳۲٫

  1. ۳۳٫ Dependent Variable

[۹].Correlation Coefficient

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان