پایان نامه ارشد شیمی:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فهرست مطالب................................................................................................................................................................. هشت

چکیده............................................................................................................................................................................. .......۱

فصل اول مقدمه. ۲

۱-۱- مفهوم کاتالیز شدن.. ۲

۱-۲- نانوکاتالیست­ها و نانو ذرات کاتالیستی.. ۴

۱-۲-۱- نانوکاتالیست با رفتار همگن.. ۵

۱-۲-۲- نانوکاتالیست­های با رفتار ناهمگن.. ۵

۱-۲-۳- ویژگی­های نانوکاتالیست ۵

۱-۲-۴- روش­های استفاده از نانوکاتالیست فلزی ۸

۱-۳- زیرکونیوم فسفات­ها ۱۱

۱-۳-۱- روش­های تولید زیرکونیوم فسفات... ۱۲

۱-۴- فعالیت کاتالیستی زیرکونیوم فسفات... ۱۷

۱-۴-۱- اکسایش بایر-ویلیگر. ۱۷

۱-۴-۲- تراکم پکمن.. ۱۸

۱-۴-۳-سنتز مونواتانول آمید.. ۱۸

۱-۴-۴- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس.... ۱۹

۱-۴-۵- آبگری از قندها ۱۹

هشت

۱-۴-۶- تراکم کلایزن-اشمیت... ۱۹

۱-۴-۷- محافظت از گروه کربونیل.. ۲۰

۱-۵-زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۰

۱-۵-۱- روش تولید زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۱

۱-۶- فعالیت کاتالیستی زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۱

۱-۶-۱- واکنش­های اکسایش.... ۲۱

۱-۶-۲- واکنش فریدل-کرافتس.... ۲۲

۱-۶-۳- رفع محافظت از اترهای فنولی.. ۲۲

۱-۶-۴- تراکم پِرینس.... ۲۳

۱-۷- آسیلال­ها (۱،۱-دی استات­ها). ۲۳

۱-۷-۱ روش­های سنتز آسیلال­ها ۲۳

۱-۸- استیله کردن الکل­ها ۲۶

۱-۸-۱- روش­های استیله کردن.. ۲۶

۱-۹- آریل H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۲۹

۱-۹-۱- روش­های سنتز دی­بنزو زانتن­ها ۳۰

۱-۱۰- ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (واکنش بیجینلی). ۳۲

۱-۱۰-۱- روش­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۳۲

۱-۱۱- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس.... ۳۵

۱-۱۱-۱- روش­های سنتز سیکلوهگزیل فنول

نه

۳۵

۱-۱۱-۲- روش­های سنتز ترشیو-بوتیل فنول.. ۳۶

۱-۱۲- اکسایش الکل­ها ۳۷

۱-۱۲-۱- روش­های اکسایش انتخابی الکل­ها ۳۷

۲- ۱- دستگاه‌ها و تجهیزات... ۳۹

۲-۲- نرم افزارهای استفاده شده. ۴۱

۲- ۳- مواد اولیه (تهیه و خالص‌سازی). ۴۱

۲-۴- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۴۱

۲-۴-۱- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با استفاده از پلی وینیل الکل (PVA). 42

۲-۴-۲- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون (PVP). 42

۲-۴-۳- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۴۳

۲-۵- تهیه کاتالیست زیرکونیوم فسفات به روش تقطیر برگشتی.. ۴۳

۲-۶- تهیه کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات (ZPCu). 43

۲-۶-۱- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات... ۴۴

۲-۷- تهیه کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات (ZPZn). 44

۲-۷-۱- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات... ۴۴

۱-۸- آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۴

۱-۹- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزن توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

ده

۱-۱۰- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ۲-هگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

۱-۱۱- روش آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ترشیو-بوتانول به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

۲-۱۲- روش کلی تهیه آسیلال­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۶

۲-۱۲-۱- روش تهیه ۱،۱- دی استوکسی -۱- (۴- نیتروفنیل) متان به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  ۴۶

۲-۱۳- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۶

۲-۱۳-۱- روش تهیه ۴- متیل فنیل استات به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۷

۲-۱۳-۲- روش تهیه استیل سالیسیلیک اسید به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۷

۲-۱۴- روش کلی سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۸

۲-۱۴-۱- روش تهیه ۱۴-(۴-کلروفنیل)-H14- دی­بنزو[a,j] زانتن به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  ۴۸

۲-۱۵- روش کلی تهیه سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. ۴۹

۲-۱۵-۱- روش تهیه ۵-اتوکسی کربونیل -۶-متیل- ۴- (۳-نیتروفنیل) ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین -۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۹

۲-۱۶- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات... ۴۹

۲-۱۶-۱- روش اکسایش ۴-نیترو بنزیل الکل به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات، یک سنتز نمونه. ۵۰

۲-۱۷- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات... ۵۰

۲-۱۸- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۵۱

۲-۱۹- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۵۱

یازده

۲-۲۰- شناسائی طیفی فرآورده­ها ۵۱

۲-۲۰-۱- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش آلکیلاسیون.. ۵۱

۲-۲۰-۲- شناسائی طیفی آسیلال­ها ۵۲

۲-۲۰-۳- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها ۵۴

۲-۲۰-۴- شناسائی طیفی فرآورده­های H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۵۶

۲-۲۰-۵- شناسائی طیفی فرآورده­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۵۸

۲-۲۰-۶- شناسائی طیفی فرآورده­های اکسایش الکل­ها ۶۰

۳-۱- شناسایی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۲

۳-۱-۱- آنالیز عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX). 63

۳-۱-۲- آنالیز طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۴

۳-۱-۳- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۵

۳-۱-۴- اندازه­گیری مساحت سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۵

۳-۱-۵- بررسی خصوصیات اسیدی سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۶

۳-۱-۶- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 69

۳-۱-۷- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 69

۳-۲- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۷۰

۳-۲-۱- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست... ۷۱

۳-۲-۲- بررسی تاثیر زمان.. ۷۴

دوازده

۳-۲-۳- بررسی تاثیردما ۷۵

۳-۲-۳- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۷۶

۳-۲-۴- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست... ۷۷

۳-۲-۵ بررسی آلکیلاسیون فنول و سیکلوهگزن توسط زیرکونیوم فسفات... ۷۹

۳-۲-۶- بررسی مکانیسم واکنش.... ۸۰

۳-۲-۷- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول.. ۸۱

۳-۲-۸- مقایسه فعالیت کاتالیست­ها در واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول.. ۸۲

۳-۳- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۸۳

۳-۳-۱- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست... ۸۴

۳-۳-۲- بررسی تاثیر زمان.. ۸۵

۳-۲-۳- بررسی تاثیردما ۸۶

۳-۲-۳- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۸۶

۳-۲-۴- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست... ۸۷

۳-۲-۵- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول.. ۸۸

۳-۲-۷- مقایسه فعالیت کاتالیستهای مختلف در واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول.. ۸۹

۳-۴ تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۹۰

۳-۴-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش تهیه آسیلال­ها ۹۵

۳-۵- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۹۶

سیزده

۳-۵-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش استیله کردن فنول.. ۹۹

۳-۶- سنتز H14-دی بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۱

۳-۶-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۵

۳-۷- سنتز۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها.. ۱۰۶

۳-۷-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۱۱۱

۳-۸- شناسایی کاتالیست مس و روی زیرکونیوم فسفات... ۱۱۲

۳-۸-۱- آنالیز عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX). 113

۳-۸-۲- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) روی و مس زیرکونیوم فسفات... ۱۱۴

۳-۸-۳- اندازه­گیری مساحت سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات... ۱۱۵

۳-۸-۴- بررسی خصوصیات سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 116

۳-۸-۵- بررسی خصوصیات سطح مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 117

۳-۹ اکسایش انتخابی الکل­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات... ۱۱۸

۳-۹-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش اکسایش الکل­ها ۱۲۴

۳-۱۰- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۱۲۵

۳-۱۱- نتیجه­گیری.. ۱۲۸

 

 

 

 

 

چهارده

 

فهرست شکل­ها
عنوانصفحه

شکل (۱- ۱) مقایسه واکنش­های کاتالیز شده و کاتالیز نشده ۲

شکل (۱- ۲) کاتالیز شدن همگن و ناهمگن ۳

متن کامل در سایت امید فایل 

شکل (۱- ۳) نانوکاتالیست همانند پلی بین کاتالیست همگن و ناهمگن.. ۴

شکل (۱- ۴) بیشینه فعالیت شیمیایی کاتالیست ناهمگن، در ابعاد نانو است ۶

شکل (۱- ۵) براساس محاسبات رایانه­ای، خوشه­ی پلاتین با ۶۱۱ اتم (با قطر حدود ۳ نانومتر)، بیشترین فعالیت را دارد. ۶

شکل (۱- ۶) ویژگی­های اصلی نانوکاتالیست... ۸

شکل (۱- ۷) ساختار آلفا زیرکونیوم فسفات. ۱۲

شکل (۱-۸) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش تقطیر برگشتی، برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۳

شکل (۱-۹) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش گرمایی برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۴

شکل (۱-۱۰) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش یون فوئورید برای محلول هایی با نسبت F-/Zr4+ الف) ۱، ب) ۲، ج) ۳ و د) ۴ ۱۵

شکل (۱-۱۱) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل ۱۶

شکل (۱-۱۲) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل با تابش ریزموج ۱۶

شکل (۱-۱۳) تصویر SEM زیرکونیای اصلاح شده با اسید فسفریک ۱۷

شکل (۱-۱۴) افزایش فاصله بین صفحات زیرکونیوم فسفات در اثر تعویض یون.. ۲۱

پانزده

شکل (۳-۱) برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری و زیرکونیوم فسفات ۶۳

شکل (۳-۲) طیف SEM-EDX مر بوطه به کاتالیست ZPA. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده است... ۶۴

شکل (۳-۳) طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 64

شکل (۳-۴) پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 65

شکل (۳-۵) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 66

شکل (۳-۶) نمودار واجذب برنامهریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۷

شکل (۳-۷) نمودار FT-IR واجذب پیریدین (Py-FTIR) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۸

شکل (۳-۸) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 69

شکل (۳-۹) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 70

شکل (۳-۱۰) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط سیکلوهگزانول. ۷۰

شکل (۳-۱۱) بررسی تاثیر مقدار کاتالیست بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 72

شکل (۳-۱۲) مکانیسم لانگمویر-هینشلوود (LH) و اِلی-ریدیل (ER). 72

شکل (۳-۱۳) بررسی تاثیر زمان بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA  و ب) ZPP.. 74

شکل (۳-۱۴) بررسی تاثیر دما بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 75

شکل (۳-۱۵) بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۷۶

شکل (۳-۱۶) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 77

شکل (۳-۱۷) طیف FT-IR کاتالیست ZPA قبل و پس از استفاده­ی پنجم.. ۷۸

شکل (۳-۱۸) پراش پرتو ایکس (XRD) مربوط به کاتالیست ZPA قبل و پس از استفاده­ی پنجم.. ۷۸

شانزده

شکل (۳-۱۹) نمودار واجذب برنامه­ریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای کاتالیست ZPA.. 79

شکل (۳-۲۰) تصاویر الف) SEM و ب) TEM کاتالیست ZPA پس از استفاده­ی پنجم.. ۷۹

شکل (۳-۲۱) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط ترشیو-بوتانول. ۸۳

شکل (۳-۲۲) بررسی تاثیر مقدار کاتالیست (ZPA) بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۴

شکل (۳-۲۳) بررسی تاثیر زمان بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۵

شکل (۳-۲۴) بررسی تاثیر دما بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۶

شکل (۳-۲۵) بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۷

شکل (۳-۲۶) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست بر روی میزان تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۷

شکل (۳-۲۷) طیف EDX مر بوطه به کاتالیست ZPCu. 113

شکل (۳-۲۸) طیف SEM-EDX مربوطه به کاتالیست ZPZn. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM روی زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده است... ۱۱۴

شکل (۳-۲۹) پراش پرتو ایکس (XRD) مس زیرکونیوم فسفات (وسط) و روی زیرکونیوم فسفات(بالا). ۱۱۴

شکل (۳-۳۰) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPCu و ب) ZPZn. 115

شکل (۳-۳۱) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 116

شکل (۳-۳۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مس زیرکونیوم فسفات (بزرگنمایی­های متفاوت). ۱۱۷

شکل (۳-۳۳) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کاتالیست­ها بعد از آزمایش پنجم، الف) ZPCu و ب) ZPZn123

شکل (۳-۳۴) مقایسه پراش پرتو ایکس (XRD) کاتالیست­ها قبل و بعد از استفاده، الف )ZPCu و ب) ZPZn. 124

شکل (۴-۱) طیف جرمی ترکیب ۲-سیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۰

شکل (۴-۲) طیف جرمی ترکیب ۴-سیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۱

هفده

شکل (۴-۳) طیف جرمی ترکیب ۲،۴-دیسیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۲

شکل (۴-۴) طیف جرمی ترکیب ۲-ترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۳

شکل (۴-۵) طیف جرمی ترکیب ۴- ترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۴

شکل (۴-۶) طیف جرمی ترکیب ۲،۴-دیترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۵

شکل (۴-۷) طیف جرمی ترکیب ۲-(۲-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۸) طیف جرمی ترکیب ۴-(۲-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۹) طیف جرمی ترکیب ۴-(۳-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۱۰) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۲،۶ -دی کلروفنیل(متان.. ۱۳۷

شکل (۴-۱۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۲،۶ -دی کلروفنیل(متان (CDCl3). 137

شکل (۴-۱۲) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-کلروفنیل(متان.. ۱۳۸

شکل (۴-۱۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-کلروفنیل(متان (CDCl3). 138

شکل (۴-۱۴) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-نیتروفنیل(متان.. ۱۳۹

شکل (۴-۱۵) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-نیتروفنیل(متان (CDCl3). 139

شکل (۴-۱۶) طیف جرمی ترکیب استوکسی بنزن.. ۱۴۰

شکل (۴-۱۷) طیف FT-IR ترکیب استوکسی بنزن.. ۱۴۰

شکل (۴-۱۸) طیف H-NMR1 ترکیب استوکسی بنزن (CDCl3). 140

شکل (۴-۱۹) طیف جرمی ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن.. ۱۴۱

شکل (۴-۲۰) طیف FT-IR ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن.. ۱۴۱

هجده

شکل (۴-۲۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن (CDCl3) 141

شکل (۴-۲۲) طیف جرمی ترکیب -۱استوکسی-۲-ترشیو-بوتیل بنزن.. ۱۴۲

شکل (۴-۲۳) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲-ترشیو-بوتیل بنزن.. ۱۴۲

شکل (۴-۲۴) طیف H-NMR1 ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن (CDCl3). 142

شکل (۴-۲۵) طیف جرمی ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید.. ۱۴۳

شکل (۴-۲۶) طیف FT-IR ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید.. ۱۴۳

شکل (۴-۲۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید (CDCl3). 143

شکل (۴-۲۸) طیف جرمی ترکیب -۳متیل بوتیل استات... ۱۴۴

شکل (۴-۲۹) طیف FT-IR ترکیب -۳متیل بوتیل استات... ۱۴۴

شکل (۴-۳۰) طیف H-NMR1 ترکیب ۳-متیل بوتیل استات (CDCl3). 144

شکل (۴-۳۱) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲،۴-دی متیل بنزن.. ۱۴۵

شکل (۴-۳۲) طیف H-NMR1 ترکیب -۱استوکسی-۲،۴-دی متیل بنزن (CDCl3). 145

شکل (۴-۳۳) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲،۶-دی متیل بنزن.. ۱۴۶

شکل (۴-۳۴) طیف H-NMR1 ترکیب -۱استوکسی-۲،۶-دی متیل بنزن (CDCl3). 146

شکل (۴-۳۵) طیف جرمی ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷

شکل (۴-۳۶) طیف FT-IR ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷

شکل (۴-۳۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید (CDCl3). 147

شکل (۴-۳۸) طیف جرمی ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید.. ۱۴۸

نوزده

شکل (۴-۳۹) طیف FT-IR ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید.. ۱۴۸

شکل (۴-۴۰) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید (CDCl3). 148

شکل (۴-۴۱) طیف جرمی ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید.. ۱۴۹

شکل (۴-۴۲) طیف FT-IR ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید.. ۱۴۹

شکل (۴-۴۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید (CDCl3). 149

شکل (۴-۴۴) طیف جرمی ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید.. ۱۵۰

شکل (۴-۴۵) طیف FT-IR ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید.. ۱۵۰

شکل (۴-۴۶) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید (CDCl3). 150

شکل (۴-۴۷) طیف جرمی ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید.. ۱۵۱

شکل (۴-۴۸) طیف FT-IR ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید.. ۱۵۱

شکل (۴-۴۹) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید (CDCl3). 151

شکل (۴-۵۰) طیف FT-IR ترکیب ۱۴-(۴-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن.. ۱۵۲

شکل (۴-۵۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱۴-(۴-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن (CDCl3). 152

شکل (۴-۵۲) طیف FT-IR ترکیب ۱۴-(۲-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن.. ۱۵۳

شکل (۴-۵۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۱۴-(۲-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن (CDCl3). 153

شکل (۴-۵۴) طیف FT-IR ترکیب ۴-(۴-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۱۵۴

شکل (۴-۵۵) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-(۴-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (CDCl3)  ۱۵۴

بیست

شکل (۴-۵۶) طیف FT-IR ترکیب ۴-(۲-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۱۵۵

شکل (۴-۵۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-(۲-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (CDCl3) 155

بیست و یک

فهرست شماها
عنوانصفحه

شمای (۱- ۱) استفاده از گروه آلی دوپامین به عنوان واسطه­ی اتصال برای تثبیت نانو ذرات پالادیم.. ۹

شمای (۱- ۲) اتصال نانوذره­ی مغناطیسی به ترکیب کمپلکس.... ۱۰

شمای (۱-۳) اکسایش بایر-ویلیگر کتون به لاکتون ۱۸

شمای (۱-۴) واکنش اکسایش بایر-ویلیگر ۴-متوکسی بنزآلدهید به استر مربوطه ۱۸

شمای (۱-۵) واکنش تراکم پکمن ۱۸

شمای (۱-۶) سنتز N-(2-هیدروکسی اتیل)استئارآمید.. ۱۹

شمای (۱-۷) واکنش فریدل-کرافتس در حضور کاتالیست زیرکونیوم فسفات متخلخل ۱۹

شمای (۱-۸) واکنش آبگیری از زایلوز در حضور کاتالیست زیرکونیوم فسفات ۱۹

شمای (۱-۹) واکنش تراکم کلایزن-اشمیت ۲۰

شمای (۱-۱۰) واکنش محافظت از گروه کربونیل ۲۰

شمای (۱-۱۱) فرایند تعویض یون در زیرکونیوم فسفات... ۲۱

شمای (۱-۱۲) اکسایش سیکلوهگزن ۲۲

شمای (۱-۱۳) اکسایش پروپان ۲۲

شمای (۱-۱۴) اکسایش پروپان ۲۲

شمای (۱-۱۵) اکسایش پروپان ۲۳

شمای (۱-۱۶) واکنش تراکم پرینس برای بتا-پینن.. ۲۳

بیست و دو

شمای (۱-۱۷) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور زئولیت... ۲۴

شمای (۱-۱۸) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور PEG-SO3H.. 24

شمای (۱-۱۹) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور  ZrCl4 24

شمای (۱-۲۰) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور P2O5/Al2O3 24

شمای (۱-۲۱) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور سولفامیک اسید ۲۵

شمای (۱-۲۲) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور SBSSA 25

شمای (۱-۲۳) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور روتنیوم کلرید ۲۵

شمای (۱-۲۴) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور SiO2-OSO3H.. 25

شمای (۱-۲۵) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور کبالت برمید ۲۶

شمای (۱-۲۶) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور  PS/TiCl4 26

شمای (۱-۲۷) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کلرید روی ۲۶

شمای (۱-۲۸) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور سریم تریفلات... ۲۷

شمای (۱-۲۹) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور زیرکونیل تریفلات... ۲۷

شمای (۱-۳۰) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور مایع یونی [Hmim]HSO4 27

شمای (۱-۳۱) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور ساخارین سولفونه شده. ۲۷

شمای (۱-۳۲) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور نافیون–H.. 28

شمای (۱-۳۳) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کلرید روی ۲۸

شمای (۱-۳۴) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور آلومینیوم هیدروژن سولفات... ۲۸

بیست و سه

شمای (۱-۳۵) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور  Cp2ZrCl2 28

شمای (۱-۳۶) واکنش استیله کردن الکلها در حضور   H3PW12O4 29

شمای (۱-۳۷) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کاتالسیت یتریا-زیرکونیا ۲۹

شمای (۱-۳۸) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور HClO4-SiO2. 30

شمای (۱-۳۹) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور ۳۰

شمای (۱-۴۰) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور حضور سولفامیک اسید.. ۳۰

شمای (۱-۴۱) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور سلیکا سولفوریک اسید ۳۱

شمای (۱-۴۲) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور سلولوز سولفوریک اسید ۳۱

شمای (۱-۴۳) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور PW... 31

شمای (۱-۴۴) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور SiO2-PW 31

شمای (۱-۴۵) واکنش سنتز H14-دی­نزو[a,j] زانتن در حضور ZnO NPs 32

شمای (۱-۴۶) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور Fe(HSO4)3 32

شمای (۱-۴۷) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور  HBF4-SiO2. 32

شمای (۱-۴۸) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور SBSSA.. 33

شمای (۱-۴۹) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور مایع یونی ۳۳

شمای (۱-۵۰) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور گرافیت... ۳۳

شمای (۱-۵۱) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور بد ۳۴

شمای (۱-۵۲) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور CuS NPs. 34

بیست و چهار

شمای (۱-۵۳) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور Cu(OTF)2 34

شمای (۱-۵۴) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور زئولیت HY.. 35

شمای (۱-۵۵) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور اسید فسفریک ۳۶

شمای (۱-۵۶) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور زیرکونیا سولفاته ۳۶

شمای (۱-۵۷) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور زیرکونیا سولفاته ۳۶

شمای (۱-۵۸) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور مایع یونی.. ۳۶

شمای (۱-۵۹) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور PW/Al-MCM-41. 37

شمای (۱-۶۰) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور TM4PyP 37

شمای (۱-۶۱) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور برمید مس ۳۸

شمای (۱-۶۲) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور برمید روی ۳۸

شمای (۱-۶۳) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور VPO.. 38

شمای( ۳-۱) نحوه تولید نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۲

شمای (۳-۲) استفاده از کاتالیست نانو ذرات زیرکونیم فسفات در واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول.. ۷۰

شمای (۳-۳) انواع پیوندهای هیدروژنی بین فنول و سیکلوهگزانول با سطح زیرکونیوم فسفات... ۷۳

شمای (۳-۴) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلو هگزانول.. ۷۳

شمای (۳-۵) واکنش فنول با ۲-هگزانول. ۷۳

شمای (۳-۶) استفاده از کاتالیست ZPA در واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول.. ۸۳

شمای (۳-۷) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول.. ۸۴

بیست و پنج

شمای (۳-۸) واکنش آسیلاسیون آلدهیدها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۹۰

شمای (۳-۹) رزنانس در ۴-(دی متیل­آمینو)بنزآلدهید.. ۹۱

شمای (۳-۱۰) گزینش­پذیری بین آلدهید و کتون در تشکیل آسیلال در حضور ZPA.. 93

شمای (۳-۱۱) گزینش پذیری (اثر الکترونی استخلاف) در تشکیل آسیلال در حضور ZPA.. 94

شمای (۳-۱۲) مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل آسیلال­ها در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات. ۹۵

شمای (۳-۱۳) واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ZPA)  ۹۶

شمای (۳-۱۴) مکانیسم پیشنهادی واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیلهی استیک انیدرید در حضور ZPA.. 99

شمای (۳-۱۵) واکنش تهیه H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۱۰۱

شمای (۳-۱۶) مکانیسم پیشنهادی برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها در حضور کاتالیست ZPA.. 105

شمای (۳-۱۷) واکنش سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها در حضور کاتالیست ZPA.. 107

شمای (۳-۱۸) مکانیسم پیشنهادی برای سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها در حضور ZPA.. 111

شمای (۳-۱۹) نحوه تولید مس زیرکونیوم فسفات... ۱۱۲

شمای (۳-۲۰) نحوه تولید روی زیرکونیوم فسفات... ۱۱۳

شمای (۳-۲۱) اکسایش انتخابی الکل­ها به ترکیبات کربونیلی خود در حضور کاتالیست­های ZPCu و ZPZn. 118

شمای (۳-۲۲) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش اکسایش الکل­ها در حضور ZPCu و ZPZn. 122

شمای (۳-۲۳) واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور کاتالیست ZPCu و ZPZn. 125

شمای (۳-۲۴) مکانیسم پیشنهادی واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور ZPA.. 128

بیست و شش

فهرست جدول­ها
عنوانصفحه

جدول(۱- ۱) مزایا و معایب نانوکاتالیست ۷

جدول (۲- ۱) مواد اولیه اصلی استفاده شده در این رساله به­همراه درجه خلوص آنها و شرکت سازنده. ۴۱

جدول (۳- ۱) نتایج حاصل از آنالیز عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات... ۶۳

جدول (۳-۲) محاسبه میزان انتخابگری برای هر فرآورده در شرایط بهینه. ۷۱

جدول (۳-۳) محاسبه میزان تبدیل فنول در شرایط بهینه. ۷۱

جدول (۳-۴) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول و سیکلوهگزن.. ۸۰

جدول (۳-۵) آلکیلاسیون برخی مشتقات فنولی توسط سیکلوهگزانول در حضور کاتالیست ZPA.. 81

جدول (۳-۶) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول توسط کاتالیست­های مختلف.... ۸۲

جدول (۳-۷) آلکیلاسیون برخی مشتقات فنولی با ترشیو-بوتانول در حضور کاتالیست ZPA.. 88

جدول (۳-۸) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول توسط کاتالیست­های مختلف.... ۸۹

جدول (۳-۹) مقایسه شرایط واکنش برای سنتز ۱،۱-دی استوکسی-۱- فنیل متان توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای محیط    ۹۱

جدول (۳-۱۰) تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای محیط و تحت شرایط بدون حلال.. ۹۲

جدول (۳-۱۱) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست ZPA در واکنش تهیه آسیلال از بنزآلدهید.. ۹۴

جدول (۳-۱۲) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای واکنش تهیه آسیلال از بنزآلدهید.. ۹۵

جدول (۳-۱۳) مقایسه شرایط واکنش برای استیله کردن فنول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد. ۹۷

بیست و هفت

جدول (۳-۱۴) استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط ZPA در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۹۷

جدول (۳-۱۵) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای واکنش استیله کردن فنول.. ۱۰۰

جدول (۳-۱۶) مقایسه شرایط واکنش برای تهیه H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول توسط ZPA 102

جدول (۳-۱۷) سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها توسط کاتالیست ZPA در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۱۰۲

جدول (۳-۱۸) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست ZPA در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و۲-نفتول.. ۱۰۵

جدول (۳-۱۹) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول.. ۱۰۵

جدول (۳-۲۰) مقایسه شرایط واکنش برای تهیه ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن از بنزآلدهید، اتیلاستواستات و اوره توسط ZPA 107

جدول (۳-۲۱) سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها توسط کاتالیست ZPA در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال   ۱۰۸

جدول (۳-۲۲) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول.. ۱۱۱

جدول (۳-۲۳) نتایج حاصل از آنالیز عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات. ۱۱۳

جدول (۳-۲۴) مقایسه شرایط واکنش برای اکسایش انتخابی الکلها توسط  ZPCuو ZPZn. 119

جدول (۳-۲۵) اکسایش الکل­های مختلف توسط ZPCu و ZPZn در شرایط بدون حلال. ۱۲۰

جدول (۳-۲۶) بررسی تجدیدپذیری کاتالیست ZPCu و ZPZn در واکنش اکسایش بنزیل­الکل.. ۱۲۲

جدول (۳-۲۷) نتایج حاصل از آنالیز عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات قبل و بعد از استفاده . ۱۲۲

جدول (۳-۲۸) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای اکسایش بنزیل­الکل به بنزآلدهید.. ۱۲۴

جدول (۳-۲۹) مقایسه شرایط واکنش برای استیله کردن فنول توسط ZPCu و ZPZn در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد. ۱۲۵

جدول (۳-۳۰) استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط ZPCu و ZPZn در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۱۲۶

بیست و هشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با استفاده از کاتالیست زیرکونیوم فسفات که به صورت نانو ذرات تهیه گردید برخی از واکنش­های مرسوم و مهم در شیمی آلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان می­دهند این کاتالیست از کارایی مناسبی برخوردار می­باشد. همچنین، دو نوع زیرکونیوم فسیفات تعوض­یون شده شامل مس زیرکونیوم فسفات و روی زیکونیوم فسفات تهیه گردید. این دو کاتالیست نیز فعالیت کاتالیستی قابل قبولی از خود نشان می­دهند. کلیه واکنش­ها در شرایط بدون حلال انجام پذیرفت که از نقطه نظر شیمی سبز هائز اهمیت می­باشد. امکان بررسی و مطالعه­ی بیشتر در مورد نحوه­ی تهیه این کاتالیست­ها وجود دارد تا بتوان کارایی آن­ها را افزایش داد و جانشین مناسبی برای برخی کاتالیست­ها موجود گردادند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی 

Related posts: