دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فهرست مطالب..................................................................................................................................................................I

چکیده...............................................................................................................................................................................۱

فصل اول: کلیات.. ۲

۱) مقدمه. ۲

۱-۱) روش های سنتز ایندولنین ها............................................................................................................................۲

۱-۱-۱)نظریه عمومی مکانیسم فشیر..........................................................................................................................۲

۱-۲) سنتز ایندولین ها ۶

۱-۲-۱) سنتز ایندولین ها با پیکولین آمید(PA)-β-آریل اتیل آمین با استفاده از کاتالیزور پالادیم...... ۶

۱-۲-۲) سنتز ایندولین ها هانز دی هیدرو پیریدین(دی اتیل-۲و۶-دی متیل-۱و۴-دی هیدرو پیریدین-۳و۵-دی کربوکسیلیت) ۶

۱-۲-۳) سنتز ایندولین ها با N-فلورو-۲و۴و۶-تری متیل پیریدینیوم تریفلات... ۶

۱-۳) سنتز کینولین ها   ۷

۱-۴) معرفی پیرازول ها ..۸

۱-۴-۱) روش کلی سنتز پیرازول ها ۹

۱-۴-۱-۱) استفاده از ۱-۳ دی کتون ها و مشتقات هیدرازین ۹

۱-۴-۱-۲) استفاده از ۱-۳ دو قطبی ها ومشتقات هیدرازین ۱۰

۱-۴-۱-۳) استفاده از مانونیتریل و هیدرازین ...................................................................................................۱۱

۱-۵) واکنش های چند جزئی ۱۲

۱-۶) واکنشهای تک ظرفی.......................................................................................................................................۱۳

۱-۶-۱) مزایای واکنش های چند جزئی...............................................................................................................۱۴

۱-۷) ترکیبات اسپیرو..................................................................................................................................................۱۴

۱-۸) سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول.......................................................................................................................۱۵

۱-۹) سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین .....................................................................................................۱۶

۱-۱۰) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین .............................................................................................۲۲

۱-۱۱) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین.....................................................................................................................۲۳

۱-۱۲) سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین.....................................................................................................................۲۵

۱-۱۳) هدف از کار پزوهشی.........................................................................................................................................۲۶

فصل دوم: بخش تجربی..........................................................................................................................................۲۷

۲) بخش تجربی.. ۲۸

۲-۱) روشهای تجربی.. ۲۸

۲-۲) روشهای سنتزی مورد استفاده : ۲۸

۲-۲-۱) سنتز ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو ]۳،۲،۱– [hiایندول-۱و۲- دی اون. ۲۸

۲-۲-۱-۱) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل-۳H- ایندول : ۲۹

۲-۲-۱-۲) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین: ۲۹

۲-۲-۱-۳) سنتز ۲–(۲و۳و۳- تری متیل ایندولین-۱-ایل)-۲- اکسو استیل کلراید: ۳۰

۲-۲-۱-۴) سنتز ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو ]۳،۲،۱ [hi- ایندول-۱و۲- دی اون. ۳۰

۲-۳) روش های سنتزی مورد استفاده از تتراهیدروکینولین.. ۳۱

۲-۳-۱) سنتز۵و۶ -دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-ij [کینولین-۱و۲(H4)-دی اون............................................۳۱

۲-۳-۱-۱) سنتز۲-(۳و۴-دی هیدرو کینولین-۱(H2)-ایل)-۲-اکسو­استیل­کلراید....................................................۳۱

۲-۳-۱-۲) سنتز۵و۶- دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ijکینولین-۱و۲(H4)-دی­اون.............................................۳۲

متن کامل در سایت امید فایل 

۲-۴) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو..............................................................................................................................۳۳

۲-۴-۱) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو.........................................................................................................................۳۴

۲-۵) روش سنتزی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی...................................................................................................۳۵

۲-۵-۱) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی.........................................................................................۳۸

فصل سوم: نتایج و بحث.........................................................................................................................................۴۲

۳) نتایج و بحث.............................................................................................................................................................۴۳

۳-۱) سنتز ترکیبات اسپیرو......................................................................................................................................۴۳

۳-۱-۱) کلیات..........................................................................................................................................................۴۳

۳-۱-۲) سنتز  ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدروپیرولو [۳،۲،۱–hi] ایندول-۱و۲- دی اون..........................۴۳

۳-۱-۲-۱) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل-۳H- ایندول.....................................................................................................۴۳

۳-۱-۲-۲) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین................................................................................................................۴۴

۳-۱-۲-۳)  سنتز ۲-( ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین-۱-ایل)-۲- اکسواستیل کلراید.....................................................۴۵

۳-۱-۲-۴) سنتز  ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدروپیرولو [۳،۲،۱–hi ] ایندول-۱و۲- دی اون............................۴۵

۳-۱-۳) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو......................................................................................................................۴۵

۳-۱-۴) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو.................................................................................................................۴۵

۳-۱-۵) شناسایی ترکیبات  اسپیرو.................................................................................................................................۴۷

۳-۱-۵-۱) '،۵'،۴'-تری متیل -۱-فنیل ۵-(۵،۵،۴-تری متیل -۲-اکسو- ۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو]۳،۲،۱-[hi دی هیدرو۴'،۵'ایندول -۱ایل -'H 2اسپیرو ]پیرولیدین-۲،'۱- پیرولو]۳،۲،۱-[hi ایندول-'۲،۳- دیون.........................................................................................................................................................................................۴۷

۳-۱-۵-۲) ۵'،۵'،۴'-تری متیل ۱-(پارا تولوئیدین) ۵-(۵،۵،۴-تری متیل -۲-اکسو- ۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو]۳،۲،۱-[hi دی هیدرو۴'،۵'ایندول -۱ایل -'H 2اسپیرو ]پیرولیدین-۲،'۱- پیرولو]۳،۲،۱-[hi ایندول-'۲،۳- دیون..................................................................................................................................................................۴۸

۳-۱-۵-۳) ۵'،۵'،۴'-تری متیل -(۴- متوکسی فنیل) ۵-(۵،۵،۴-تری متیل -۲-اکسو- ۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو]۳،۲،۱-[hi دی هیدرو۴'،۵'ایندول -۱ایل -'H 2اسپیرو ]پیرولیدین-۲،'۱- پیرولو]۳،۲،۱-[hi ایندول-'۲،۳- دیون..................................................................................................................................................................۴۹

۳-۱-۵-۴) '،۵'،۴'-تری متیل -(۴- کلروفنیل) ۵-(۵،۵،۴-تری متیل -۲-اکسو- ۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو۱،۲،۴،۵-تترا هیدرو پیرولو]۳،۲،۱-[hi دی هیدرو۴'،۵'ایندول -۱ایل -'H 2اسپیرو ]پیرولیدین-۲،'۱- پیرولو]۳،۲،۱-[hi ایندول-'۲،۳- دیون.........................................................................................................................................................................................۴۹

۳-۲) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی..........................................................................................................۵۰

۳-۲-۱) کلیات...............................................................................................................................................................۵۰

۳-۲-۲) سنتز۵و۶ -دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-ij [کینولین-۱و۲(H4)-دی اون................................................۵۰

۳-۲-۲-۱) سنتز۲-(۳و۴-دی هیدرو کینولین-۱(H2)-ایل)-۲-اکسو­استیل­کلراید......................................................۵۰

۳-۲-۲-۲) سنتز۵و۶- دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ijکینولین-۱و۲(H4)-دی­اون..............................................۵۱

۳-۲-۳) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو کینولینی.......................................................................................................۵۱

۳-۲-۴) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو..................................................................................................................۵۲

۳-۲-۵) شناسایی ترکیبات اسپیرو..................................................................................................................................۵۳

۳-۲-۵-۱) ۵- فنیل- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون...۵۳

۳-۲-۵-۲) ۵- (۴-نیتروفنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون...........................................................................................................................................................................................۵۵

۳-۲-۵-۳) ۵- (۳-نیتروفنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون...........................................................................................................................................................................................۵۶

۳-۲-۵-۴) ۵- (۴-برموفنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون...........................................................................................................................................................................................۵۷

۳-۲-۵-۵) ۵- (۴-فلوروفنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون..........................................................................................................................................................................................۵۹

۳-۲-۵-۶) ۵- (۴-کلرو فنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون...........................................................................................................................................................................................۶۰

۳-۲-۵-۷) ۵- (۳-متوکس فنیل)- ۲،۴،۵'،۶'-تترا هیدرو 'H2،'H4-اسپیرو پیرازول -۱،۳'-پیرولو]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲'-اون......................................................................................................................................................................................۶۱

فصل چهارم: ضمایم و طیف ها.......................................................................................................................................۶۳

 ۴) ضمایم و طیف ها ۶۴

منابع وماخذ. ۹۰

Absterct 95

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

Related posts: