پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱-۲-۲میکروسکوپ پیمایشی الکترونی (SEM)

میکروسکوپ پیمایشی الکترونی یکی از ابزارهای مهم است که برای بررسی شکل مواد مزوحفره به کار می­رود. با این تکنیک می­توان انواع متفاوتی از ریخت شناسی مواد سنتز شده در نمونه­ها را مشخص نمود. مزیت اصلی میکروسکوپ پیمایشی الکترونی این است که می توان توده نمونه ها را مستقیماً به وسیله آن مورد مطالعه قرار داد. تصویر میکروسکوپ پیمایشی الکترونی کاتالیزور -MCM-41-α-Fe2O3پی پیرازین که دارای ریخت شناسی کروی می باشد در شکل (۴-۲) نشان داده شده است.

 

شکل ‏۴‑۲ : تصویر میکروسکوپ پیمایشی الکترونی کاتالیزور -MCM-41- α-Fe2O3پی پیرازین

 

۴-۱-۲-۳میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

اطلاعات به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی عبوری، روشی کلیدی برای بررسی ساختار و شناسایی فازهای متنوع از مواد مزوحفره یعنی فازهای شش وجهی، مکعبی و لایه ای به دست می دهد. تصاویر TEM حاصل از -MCM-41-α-Fe2O3پی پیرازین نشان داده شده است. همان طور که قابل مشاهده است، ساختار شش وجهی  α-Fe2O3-MCM-41 در تصویر TEM شکل (۴-۳) به خوبی قابل مشاهده است.

شکل ‏۴‑۳ساختار هگزاگونالی  α-Fe2O3-MCM-41 در تصویر TEM

 

۴-۱-۲-۴تجزیه و تحلیل تخلخل سنجی

معمولاً جذب مولکول های گازی نیتروژن و یا آرگون و یا دیگر مولکول­های شیمیایی بسته به هدف تجزیه و تحلیل بر روی سطح ترکیبات متخلخل، روش استانداردی برای حصول مساحت سطح، حجم کلی حفره­ها[۱] و میانگین اندازه حفره­ها[۲] است. در شکل های زیر نمودارهای حاصل از تجزیه و تحلیل تخلخل­سنجی α-Fe2O3-MCM-41 عامل دار نشده، شکل (۴-۴) و MCM-41 – α-Fe2O3 پی پیرازین ، شکل (۴-۵) نشان داده شده است.

شکل ‏۴‑۴: نمودار (a) تجزیه و تحلیل تخلخل­سنجی و (b) α-Fe2O3-MCM-41  BJH
b
a
شکل ‏۴‑۵: نمودار (a) تجزیه و تحلیل تخلخل­سنجی و (b) BJH MCM-41 – α-Fe2O3پی پیرازین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه تجزیه و تحلیل تخلخل سنجی بین بستر بدون عامل  α-Fe2O3-MCM-4و بستر عامل دار شده پی پیرازین، نشان می دهد که مولکول پی پیرازین در داخل نانو حفرات بستر مغناطیسیα-Fe2O3-MCM-41 قرار گرفته است جدول (۴-۱).

جدول ۴-۱: داده­های حاصل از تجزیه و تحلیل تخلخل سنجی

کاتالیزور حجم حفره­ها

cm3g-1

میانگین اندازه حفره­ها

Nm

مساحت ویژه

m2 g-1

α-Fe2O3-MCM-41 ۵۹/۱ ۲۶/۵ ۱۲۱۳
– MCM-41 – α-Fe2O3پی پیرازین ۲۲/۰ ۵۱/۳ ۳۰۰

 

۴-۱-۲-۵پراش پرتو ایکس

پراش پرتو ایکس برای شناسایی ساختار، درجه کریستالیزاسیون، تعیین فاز مواد و اندازه کریستال به کار می رود. مواد مزوحفره پیک های مشخصی را در محدوده Ɵ۲ بین ۲ الی ۱۰ درجه و اکسید آهن III، پیک های مشخصی را در محدوده Ɵ۲ بین ۱۰ الی ۸۰ درجه نشان می دهند. طیف XRD کاتالیزور α- – MCM- Fe2O3 -41 پی پیرازین در شکل (۴-۶) آورده شده است.

[۱] Total Pore Volume

[۲] Average Pore Size

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 کاتالیزورهای نانو

ساختار پیریمیدین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه  با فرمت ورد