دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و علوم اداری

عنوان : امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

دانشگاه سمنان
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:
امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

استاد راهنما:
دکتر لاله جمشیدی
استاد مشاور:
دکتر علی اکبر امین بیدختی

اسفند ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه قم انجام شده است. بر این اساس ۳ هدف فرعی؛ تعیین الزامات و عوامل تسهیل کننده، تعیین موانع، تعیین برنامه های آموزشی، حرفه ای، سازمانی و فردی بالندگی هیأت علمی مورد توجه قرار گرفت که بر مبنای آن، ۳سؤال تحقیق نیز طراحی شد. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیأت علمی، مدیران و معاونین دانشگاه قم به تعداد ۲۸۸ نفر بود که ۱۶۵ نفر از این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش وضعیت موجود و مطلوب بود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه های اساتید و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که عامل الزامات استقرار مرکز بالندگی برابر با ۹۵۸/۰، عامل موانع استقرار مرکز بالندگی ۹۱۳/۰، عامل برنامه بالندگی سازمانی ۹۶۲/۰، عامل برنامه بالندگی آموزشی ۸۸۸/۰، عامل برنامه بالندگی حرفه ای ۸۵۶/۰، عامل برنامه بالندگی فردی ۸۸۰/۰بدست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که ۱۶ مؤلفه مورد بررسی الزامات و عوامل تسهیل کننده در این امکان سنجی در دانشگاه قم از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشد. به نظر اعضای هیأت علمی از میان ۱۳ مانع مطروحه، عدم تأمین منابع مالی، فقدان انگیزه و عدم توجه به اولویت های اعضای هیأت علمی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج حاصله نشان داد که وضعیت موجود برنامه های بالندگی دانشگاه قم در هر چهار بعد سازمانی، آموزشی، حرفه ای و فردی در ۴۱ مؤلفه مورد بررسی مطلوب نیست و یک مؤلفه از برنامه های بالندگی آموزشی (ارزشیابی منظم و سیستماتیک کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان) در وضعیت مطلوب قرار دارد.
کلید واژه ها: بالندگی اعضای هیأت علمی ، موانع بالندگی ، برنامه های بالندگی، مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی

فهرست:
عنوان مطالب                                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه    ۲
۱-۲٫ بیان مسأله    ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    ۶
۱-۴٫ اهداف تحقیق    ۸
۱-۵٫ سؤالات تحقیق    ۹
۱-۶٫ نوع تحقیق    ۹
۱-۷٫ قلمرو تحقیق    ۱۰
۱-۸٫ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    ۱۰
۱-۹٫ روش گردآوری داده ها    ۱۱
۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی    ۱۱
۱-۱۱٫ چارچوب کلی پژوهش    ۱۴
فصل دوم:مروری بر پیشینه
۲-۱٫ مقدمه    ۱۶
۲-۲٫ امکان سنجی    ۱۷
۲-۳٫ تاریخچه بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها    ۱۹
۲-۴٫ تاریخچه مراکز بالندگی در ایران    ۲۳
۲-۵٫ راهبرد های بالندگی اعضای هیأت علمی    ۲۴
۲-۵-۱٫ راهبردهای بالندگی از دیدگاه سنترا (۱۹۷۸) و نلسون (۱۹۸۵)    ۲۴
۲-۵-۲٫ راهبردهای بالندگی از دیدگاه اسکات    ۲۷
۲-۵-۳٫ راهبردهای بالندگی از دیدگاه مک کفری    ۲۸
۲-۵-۴٫ راهبردهای بالندگی از دیدگاه پورکریمی    ۲۹
۲-۶٫ موانع بالندگی اعضای هیأت علمی    ۳۱
۲-۷٫ نظریه آموزش بزرگسالان برای هدایت برنامه های بالندگی هیأت علمی    ۳۴
۲-۸٫ نقش اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها    ۳۵
۲-۹٫ بالندگی اعضای هیأت علمی    ۳۷
۲-۹-۱٫ عوامل مؤثر در رشد کیفیت علمی اعضای هیأت علمی    ۴۲
۲-۱۰-۱٫ مدل گاف    ۴۴
۲-۱۰-۲٫ مدل برگ کوئیست و فیلیپس    ۴۴
۲-۱۰-۳٫ مدل سنترا    ۴۵
۲-۱۰-۴٫ مدل کاتز و هنری    ۴۶
۲-۱۰-۵٫ مدل تویکانگ    ۴۷
۲-۱۰-۶٫ مدل فتحیه    ۴۸
۲-۱۰-۷٫ مدل لاور و کینگ    ۴۹
۲-۱۰-۸٫ مدل استنلی    ۵۱
۲-۱۰-۹٫ مدل شبکه بهسازی سازمانی و حرفه ای در آموزش عالی    ۵۲
۲-۱۱٫ مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۲
۲-۱۱-۱٫ اصول مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۳
۲-۱۱-۲٫ منابع انسانی مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۴
۲-۱۱-۳٫ وظایف مهم مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۵
۲-۱۱-۴٫ فعالیت های مهم مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۵
۲-۱۱-۵٫ ویژگی های متخصصین بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۶
۲-۱۱-۶٫ عوامل مؤثر در موفقیت یک مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۶
۲-۱۱-۷٫ مشکلات خاص مراکز بالندگی اعضای هیأت علمی    ۵۷
۲-۱۲٫ فعالیت های مراکز بالندگی هیأت علمی در برخی دانشگاه های دنیا    ۵۷
۲-۱۳٫ پژوهش های داخلی    ۵۹
۲-۱۴٫ پژوهش های خارجی    ۶۷
۲-۱۵٫ جمع بندی    ۷۱
۲-۱۶٫ چارچوب نظری پژوهش    ۷۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه    ۷۵
۳-۲٫ روش پژوهش    ۷۶
۳-۳٫ جامعه آماری    ۷۶
۳-۴٫ نمونه و روش نمونه گیری    ۷۶
۳-۵٫ روش و ابزار گردآوری داده ها    ۷۷
۳-۶٫ روایی و پایایی ابزار    ۸۳
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۸۴
۳-۸٫ جمع بندی    ۸۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه    ۸۷
۴-۲٫ توصیف داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ها    ۸۸
۴-۲-۱٫ وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک جنسیت    ۸۸
۴-۲-۲٫ وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی    ۸۹
۴-۲-۳٫ وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک درجه علمی    ۸۹
۴-۲-۴٫ وضعیت اعضای هیأت علمی نمونه به تفکیک سابقه تدریس    ۹۰
۴-۳٫ بررسی ماتریس همبستگی مناسب    ۹۱
۴-۴٫ بررسی تحلیل عاملی تاییدی مدل پژوهش    ۹۲
۴-۴-۱٫ تحلیل عاملی تاییدی الزامات و عوامل تسهیل کننده استقرار مرکز بالندگی    ۹۳
۴-۴-۲٫ تحلیل عاملی تاییدی موانع استقرار مرکز بالندگی    ۹۴
۴-۴-۳٫ تحلیل عاملی تاییدی ابعاد بالندگی استقرار مرکز بالندگی    ۹۶
۴-۵٫ تحلیل استنباطی سؤال های پژوهش    ۹۹
۴-۵-۱٫ تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی اول    ۱۰۰
۴-۵-۱-۱٫ عملکرد دانشگاه در وضعیت موجود    ۱۰۰
۴-۵-۲٫ تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی دوم    ۱۰۵
۴-۵-۲-۱٫ عملکرد دانشگاه در وضعیت موجود    ۱۰۶
۴-۵-۲-۲٫ میزان اهمیت گویه های سوال دوم در بالندگی اعضای هیأت علمی    ۱۰۸
۴-۵-۳٫ تجزیه و تحلیل سؤال پژوهشی سوم    ۱۱۰
۴-۵-۳-۱٫ برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد سازمانی شامل چه مواردی است؟    ۱۱۰
۴-۵-۳-۲٫ برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد آموزشی شامل چه مواردی است؟    ۱۱۵
۴-۵-۳-۳٫ برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد حرفه ای شامل چه مواردی است؟    ۱۱۹
۴-۵-۳-۴٫ برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در بعد فردی شامل چه مواردی است؟    ۱۲۵
۴-۶٫ جمع بندی    ۱۳۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه    ۱۳۲
۵-۲٫ خلاصه نتایج    ۱۳۳
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج حاصل از توصیف اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش    ۱۳۳
۵-۲-۲٫ خلاصه نتایج و تحلیل سؤالات پژوهش    ۱۳۳
۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری    ۱۴۲
۵-۴٫ پیشنهادات کاربردی    ۱۴۴
۵-۵٫ پیشنهادات پژوهشی    ۱۴۷
۵-۶٫ محدودیت های پژوهش    ۱۴۸
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

پیوست
پرسشنامه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Tags: