پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱       روش نمونه برای تهیه  ۳-فنیل-۱-(۴-کلروفنیل)-۲-پروپنون:

 به محلول شامل ۳۲/۱ گرم پتاس در ۵ میلی‌لیتر آب و ۳۰ میلی‌لیتر متانول، که در دمای صفر درجه سانتیگراد (حمام آب یخ) تهیه گردیده است، ۷۰۲۵/۰گرم کلرو بنزآلدهید اضافه می‌شود پس از اتمام افزایش، محلول در همان دما به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه هم زده می‌شود. سپس ۷۲/۰ گرم استوفنون اضافه شده و ۳ ساعت دیگر نیز تحت همین شرایط هم زده می‌شود. سپس مخلوط واکنش از حمام آب و یخ خارج شده تا دمای آن به دمای اتاق برسد. در این زمان محصولات مورد نظر تشکیل می شوند، این رسوبات را صاف کرده تا محصولات مورد نظر جدا شود.

۱-۱-۲      روش عمومی سنتز مشتقات ۶،۴-دی فنیل پیریمیدین از طریق کاتالیزور مغناطیسیMCM-41 پی پیرازین:

یک میلی مول از مشتق ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون مربوطه و یک میلی مول از یکی از مشتقات آمیدین را  با ۱ گرم از کاتالیزور مغناطیسی MCM-41 پی پیرازین مخلوط نموده و به ظرف واکنش منتقل می نماییم، بعد از یک ساعت هم‌خوردن مخلوط در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، رنگ مخلوط از حالت سفید رنگ به زرد رنگ تبدیل می‌شود، روند تکمیل واکنش را توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در مخلوط حلال‌های ۱:۲، n-هگزان: اتیل‌استات کنترل می‌نمائیم. بعد از ۳-۴ ساعت واکنش متوقف شده، کاتالیزورها از محلول واکنش به آسانی توسط یک آهنربای خارجی جداسازی می شوند و محصول  ۶،۴،۲-تری فنیل پیریمیدین با بازده ۸۵ درصد در ظرف واکنش باقی می‌ماند.

۱-۱-۳     روش نمونه برای سنتز ۶،۴،۲-تری فنیل پیریمیدین از طریق کاتالیزور مغناطیسی MCM-41  پی پیرازین:

مقدار ۲۰۸/۰ گرم از ترکیب ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون و ۰۹۳۶/۰ گرم از بنزآمیدین هیدرو کلرید با مقدار ۱ گرم از نانو کاتالیزور مغناطیسی MCM-41  پی پیرازین، مخلوط نموده و به ظرف واکنش منتقل می نماییم، بعد از یک ساعت هم‌خوردن مخلوط در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، رنگ مخلوط از حالت سفید رنگ به زرد رنگ تبدیل می‌شود، روند تکمیل واکنش، توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در مخلوط حلال‌های ۱:۲، n-هگزان: اتیل‌استات کنترل می‌گردد. بعد از ۳-۴ ساعت واکنش متوقف گردیده و محصول ۶،۴،۲-تری فنیل پیریمیدین با بازده ۸۵ درصد جدا می شود. شکل ۳-۲ واکنش کلی این سنتز را نشان می‌دهد.

شکل ‏۳‑۲: سنتز ۶،۴،۲-تری فنیل پیریمیدین

۱-۱-۴      روش نمونه برای سنتز ۲-آمینو-۶،۴-دی فنیل پیریمیدین از طریق کاتالیزور مغناطیسیMCM-41 پیپرازین

مقدار ۲۰۸/۰گرم  از ترکیب ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون و ۱۰۸/۰ گرم گوانیدینوم کربنات با مقدار ۱ گرم از نانو کاتالیزور مغناطیسی MCM-41 پی پیرازین، مخلوط نموده و به ظرف واکنش منتقل می­نماییم، بعد از یک ساعت هم‌خوردن مخلوط در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، رنگ مخلوط از حالت سفید رنگ به زرد رنگ تبدیل می‌شود، روند تکمیل واکنش، توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در مخلوط حلال‌های ۱:۲، n-هگزان: اتیل‌استات کنترل می‌گردد. بعد از ۳-۴ ساعت واکنش متوقف گردیده و محصول ۲-آمینو-۶،۴-دی فنیل پیریمیدین، با بازده ۸۵ درصد جدا می شود. شکل۳-۳ واکنش کلی این سنتز را نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 کاتالیزورهای نانو

ساختار پیریمیدین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه  با فرمت ورد