پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۴-مطالعات گذشته :

در سال ۲۰۱۲ گورگی[۱] و همکارانش پلیمرهای حاوی  آزوبنزن را سنتز و رفتار ایزومریزاسیون وابسته به جانشینیی آن­ها را بررسی کردند. آن­ها گفتند که برای آزوبنزن، حداکثر جذب قوی انتقال  *π-π در۳۵۰  نانومتر نهفته است و جذب ضعیف­تر انتقال *π-n را می­توان حدود ۴۵۰ نانومتر یافت(در محلول(THF.  نوار پرانرژی انتقال *σ-σ  ، در ۲۳۰ نانومتر است. ترانس آزوبنزن مسطح دارای ممان دو قطبی نزدیک به صفر است. ایزومر ترانس را می­توان با تابش به ایزومر سیس غیر مسطح مربوطه تبدیل کرد. در اینجا حلقه­های فنیل بنا به دلایل فضایی خارج از سطح پیچ خورده­اند، بنابراین تا حدودی سیستم کانژوگه را از بین برده­اند.  از این رو، جذب در  ۳۲۰ نانومتر را شدیداً کاهش می­دهد در حالی که در  ۴۵۰ نانومتر به میزان قابل توجهی افزایش می­دهد. علاوه بر این، در ایزومر سیس ممان دو قطبی را از ۰  تا ۳ دبی افزایش می­دهد. پس از تابش با نور UV به ایزومر ترانس، ایزومریزاسیون پیوند دوگانه صورت می­گیرد و پیکربندی از ترانس به سیس تغییرمی­کند [۱۰].

شکل ۲-۳ :  ایزومریزاسیون  سیس-ترانس آزوبنزن

نسبت ایزومرهای سیس و ترانس وابسته به میزان واکنش ایزومریزاسیون مختلف، در شدت نور، در بازده کوانتومی فتوشیمیایی ایزومریزاسیون سیس – ترانس و ترانس – سیس و همچنین ضریب جذب[۲] از ایزومرهای مربوطه در طول موج تابش است. میزان واکنش­های حرارتی به نوبه خود وابسته به مکانیسم ایزومریزاسیون که می­تواند صورت بگیرد با وارونه شدن یکی از نیتروژن­های مرکزی از گروه آزو که منجر می­شود به دوباره هیبرید شدن  یکی از اتم­های  نیتروژن از حالت هیبرید sp2   به حالت هیبرید sp ، و یا از طریق یک مکانیزم چرخش که به شدت مورد علاقه مشتقاتی با ممان دو قطبی قوی است. شکل(۲-۳) را ببنید. ظاهر این مکانیسم­های متفاوت، به شدت وابسته به  قطبیت مولکول و محیط اطراف هستند [۱۰].

شکل ۲-۴ : شماتیک حالات انتقالات برای ایزومریزاسیون حرارتی سیس-ترانس آزوبنزن

در سال ۲۰۰۸، یوان و همکارانش یک مطالعه دینامیک نیمه کلاسیک برروی فتوایزومریزاسیون ترانس- سیس آزوبنزن انجام دادند [۱۱].

در مطالعه دینامیک شبیه­سازی شده، گزارش شد که تشکیل ایزومر سیس به پیروی از حرکت چرخشی در اطراف پیوند N=N است ]۱۱[.

شکل ۲-۵ : واریانس انرژی (a) و جمعیت الکترونی (b) مربوط به اوربتال­های HOMO و LUMO نسبت به زمان

 

شکل ۲-۶ : واریانس زوایای پیچشی CNNC(a) و زوایای پیوندی CNN (b) نسبت به زمان

در سال ۱۹۵۸ زیمرمن[۳]  و همکارانش طیف آزوبنزن را ارائه دادند. همانطور که می­توان در شکل ۲-۷  دید ، ایزومر ترانس آزوبنزن  یک جذب قوی در ۳۱۸  نانومتر و یک جذب ضعیف در ۴۳۲ نانومتر را نشان می­دهد. ایزومر سیس دارای دو باند جذب است، یک جذب قوی در ۲۶۰ نانومتر و یک جذب ضعیف در ۴۴۰ نانومتر است. همپوشانی آشکار در جذب این دو ایزومر وجود دارد [۱۲].

[۱] Ulrike Georgi

[۲] extinction coefficients

[۳] Zimmerman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نتیجه­گیری

محاسبات B3LYP/Def2-TZVPP  گزارش شده و تحلیل NBO یک تصویر مناسب از ساختار، انرژی، پیوند و اثرات استریوالکترونی بر خواص پیکربندی ترکیبات ۱ تا ۴ ارائه داد.

نتایج حاصل از روش B3LYP/Def2-TZVPP  نشان می­دهد که در ترکیبات ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن، ۱و۲-دی­فنیل دی­فسفن، ۱و۲-دی­فنیل دی­آرسن و ۱و۲-دی­فنیل دی­استیبن با توجه به کاهش اختلاف انرژی آزاد گیبس به پایداری پیکربندی سیس در مقابل پیکربندی ترانس با رفتن از ترکیب ۱ به ۴ افزوده می­شود.

در بررسی اینکه از بین اثر آنومری، اثرات الکترواستاتیک و اثرات فضائی کدام عامل می­تواند نتایج  را تائید کند، اثر آنومری تعمیم یافته GAE در توجیه افزایش پایداری پیکربندی سیس نسبت به پیکربندی ترانس در ترکیبات موردنظر، نتایج قابل قبولی ارائه نمی‌کند. روند مشاهده شده برای اختلاف بین مقادیر ممان­های دو قطبی(µ∆) پیکربندی­های ترانس و سیس در ترکیب های ۱ تا ۴ ، هم راستا با روند تغییرات DG مربوطه است. بنابراین مدل الکترواستاتیک مرتبط با برهم­کنش دوقطبی-دوقطبی توجیه کننده مقادیر DG محاسبه شده برای ترکیب­های ۱ تا ۴ است.

رابطه مستقیمی بین اثر آنومری و اختلاف طول پیوند وجود دارد بطوریکه با کاهش اثر آنومری تعمیم یافته  ( GAEtrans-cis) در ترکیبات ۱ تا ۴ اختلاف طول پیوند Δ[ rM1-M2 Trans – rM1-M2 Cis ] و نیز اختلاف طول پیوند Δ[ rM2-C4 Trans – rM2-C4 Cis ] در ترکیبات فوق کاهش می­یابد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO با فرمت ورد