پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۶-۱- کالیبراسیون یک متغیره و چند متغیره

مراحل کالیبراسیون معمولا شامل طراحی آزمایش، انتخاب مدل، تخمین پارامترها و پیش‌بینی مجهولات می‌باشد. در کالیبراسیون یک متغیره، امکان تصحیح مزاحم‌ها بدون وارد کردن اطلاعات اضافی وجود ندارد، در حالی که در روش‌های چند متغیره قادر به جدا کردن اطلاعات مفید از اطلاعات نامناسب مانند خطا می‌باشند، بدون این که اطلاعات اضافی دیگری برای این کار لازم می‌باشد ]۶[.

 

۱-۶-۲- حداقل مربعات کلاسیک(CLS)[1]

روش بسیار محبوب برای محاسبه برآورد پارامترها و تناسب داده هاست. این روش یکی از قدیمی ترین تکنیک های آماریست که در داده های چند متغیره و در مدل های طیف سنجی مورد استفاده قرار می گیرد ]۷[.

 

۱-۶-۳- حداقل مربعات معکوس(ILS)[2]

واژه حداقل مربعات توصیفی از یک رویکرد برای حل معادلات از روی عدم دقت در مفهوم تقریبی است. به جای حل دقیق معادلات، به دنبال به حداقل رساندن مجموع مربعات باقیمانده می باشد. حداقل معیار مربع دارای تفسیرهای مهم آماری است. یکی از این تفسیرهای مهم زمانی است که مفروضات مناسب، احتمالاتی در مورد توزیع خطا زمینه ای ایجاد نمایند که در این حالت حداقل مربعات، برآورد حداکثر احتمال از پارامترهای شناخته شده را بدست می دهد ]۸[.

 

۱-۶-۴- رگرسیون خطی چندگانه (MLR)[3]

با روش های مطالعاتی چند متغیره، می توان همزمان به بررسی و تحلیل چندین متغیر مختلف پرداخت. برای دسترسی به نتایج مطلوب تر و درست تر از این روش ها، نیازمند به نمونه های فراوان و در عین حال درست است زیرا این روش ها در مقابل اطلاعات نادرست، حساسیت بالایی دارند و ورود چنین داده هایی ممکن است منجر به بروز خطاهای بزرگی در نتایج به دست آمده شود. افزون بر این برای استفاده از این روش ها، متغیرها باید توزیع نرمال داشته باشند و تغییر آنها از یک رابطه خطی پیروی کند ]۹[.

رگرسیون چند متغیره در حقیقت، ارتباط بین یک سری از متغیرهای مستقل را با یک متغیر مورد نظر بیان می کنند. در صورت وجود متغیرهای مستقل  x1, x2, …, xnاگر بخواهیم ارتباط خطی بین آنها و متغییر  yکه وابسته به آنهاست ایجاد کنیم، رابطه زیر باید بین آنها برقرار باشد:

(۲-۱)                                     y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn + e

که در این رابطه از مقادیر  a1, a2, …, anبا عنوان ضرایب رگرسیون یاد می شود. این ضرایب، ضرایب نامشخصی بوده که در حقیقت، مسئول برآورد پارامتر وابسته هستند. در صورتی که از طرفین رابطه فوق امید ریاضی[۴] گرفته شود، به دلیل اینکه امید ریاضی مقدار خطای e برابر با صفر است، می توان نوشت:

(۳-۱)                                            E(y) = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn

که  E(y)در حقیقت مقدار مورد انتظار تابع، تحت تأثیر و ورود مقادیرمتغیرهای x1, x2, …, xn   است.

 

۱-۶-۵- حداقل مربعات جزئی(PLS)[5]

به منظور اشتقاق یک تابع انتقالی بر اساس متغیرهای مستقل و وابسته مورد نظر، از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. این روش یکی از روش های چند متغیره است که در هنگام بروز هم خطی بین متغیرهای مستقل استفاده می شود. در این روش برای تشکیل رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، متغیرهای جدیدی ساخته می شود که آنها را مؤلفه یا فاکتور می نامند. هر یک از این مؤلفه ها یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل اولیه می باشد. سپس از روش های رگرسیونی استاندارد برای تعیین معادلاتی که این مؤلفه ها را به متغیر وابسته ارتباط دهند استفاده می شود. شایان ذکر است که تعداد این مؤلفه‎ها از تعداد متغیرهای مستقل اولیه کمتر بوده و همچنین بین آنها رابطه خطی وجود ندارد. در واقع روش حداقل مربعات جزئی با بکار بردن مؤلفه هایی با قدرت پیش بینی بالا که تعداد آنها از متغیرهای اولیه کمتر است، بعد مسأله را نیز کاهش می دهد. یکی از مزایای این روش به روش رگرسیون خطی چندگانه این است که می توان از متغیرهایی که از توزیع نرمال تبعیت نمی کند نیز استفاده کرد ]۱۰[.

[۱] Classic Least Square

[۲] Inverse Least Square

[۳] Multivariate Linear Regression

[۴]Mathematical Expectation

[۵] Partial Least squares

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • می توان مدل های مناسبی از ساختار به وجود آورد. (ساختار بهینه)
  • می توان ساختار های جدید از این طریق طراحی کرد.
  • می توان سنتزهایی که تنها با افزایش صورت می گیرد به دست آورد.
  • ویژگی طرح آزمایشی که با استفاده از نمایش ساختار مطلوب به دست می آید به محقق این امکان را می‎دهد تا بتواند ساختارهای جدید را در فضای مجازی امتحان کند وهمین امر کار آزمایشگاهی را با بیشترین بازده برای شیمیدان فراهم می کند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت با فرمت ورد