پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

  سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۲۱- مایعات یونی[۱]

ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻧﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻛﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ بلوری ﻣﻨﻈﻢ شده ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺫﻭﺏ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ کاهش می یابد. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﻧﻪ ﺻﺮﻓﴼ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ) ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺧﻮﺍﺹ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺭﺍ می توان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   می ﺷﻮﺩ [۲۶].

ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩١۴ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ (ﻧقطه ذوب ̊C12) معرفی شدند اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٩۵١ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ [۲۷].

باوجود محدودیت تعداد پایه های کاتیونی مایعات یونی که بیشتر مشتقات ایمیدازول، پیریدین و پیرولیدین هستند، به دلیل تنوع ترکیبی با آنیون های مختلف، امروزه تعداد بیشماری مایع یونی ساخته شده است [۲۸]. متداول ترین کاتیون هایی که در ساخت مایعات یونی استفاده می شوند عبارت اند از: مشتقات آمونیوم، سولفونیوم، فسفونیوم، ایمیدازولیوم، پیریدینیوم، پیکولینیوم، پیرولیدینیوم، تیازولیوم، تری آزولیوم، اکسازولیوم و پیرازولیوم. آنیون های بسیاری در ترکیب با این کاتیون ها مایعاتی با نقطه ذوب پایین را به وجود می آورند که از آن جمله می توان به آنیون های هالید فلزی CH3CO2، N(CF3SO2)2، CF3SO3، BF4، PF6٬ASF6 ، NO3SbF6 و CF3CO2 اشاره کرد [۲۹].

 

 

۱-۲۱-۱- مزایای مایعات یونی

ترکیب های آلی فرار به سختی بازیافت می گردند. از طرف دیگر، از بین بردن آن ها نیز مستلزم صرف  هزینه های زیاد بوده و اثرات زیان آوری بر روی محیط دارد، در مقابل، مایعات یونی خواص منحصر     به فرد و مثبتی دارند که موجب شده محققان هرچه بیشتر به استفاده از این حلال ها و کاتالیزگرها به جای حلال ها و کاتالیزگرهای آلی قدیمی گرایش داشته باشند. از مهمترین ویژگی های مایعات یونی عبارت اند از:

  • خواص فیزیکی مایعات یونی با تغییر ترکیب شیمیایی آنیون ها و کاتیون ها تغییر می کنند.
  • مایعات یونی غیر فرارند بنابراین در سیستم های دارای شرایط خلا نیز قابل استفاده اند که این موضوع از بروز برخی مشکلات فرایندی جلوگیری می کند.
  • بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی در آن ها قابل حل اند.
  • عدم حلالیت مایعات یونی در برخی از حلال ها (مانند آلکان ها) یک محیط قطبی غیر آبی ایجاد می کند که این عامل، در سیستم های جداسازی دو فازی و چند فازی، بازیابی کاتالیزگر را (فرایند سبز) آسان می کند.
  • این ترکیبات می توانند، نه تنها به عنوان یک حلال، بلکه به عنوان یک کاتالیزگر فعال نیز در واکنش شرکت کنند.

در مجموع، مایعات یونی با داشتن ویژگی هایی مانند فشار بخار ناچیز، پایداری حرارتی خوب، گستره وسیع مایع بودن و به خصوص قابلیت انحلال گونه های قطبی (به دلیل ماهیت یونی خود) جایگزین مناسبی برای حلال های آلی فاقد چنین ویژگی های بارزی هستند [۳۰-۳۳].

۳۱ Ionic Liquid

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

اکسازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و ضد تومور می باشند. بنابراین مطالعات زیادی روی سنتز اکسازول ها و بررسی خواص آن ها انجام گرفته است که در قسمت مقدمه به چند مورد از آن ها اشاره شد.

در این تحقیق هدف اصلی سنتز مشتقات جدید بنزواکسازول ها با استفاده از مشتقات سالیسیلیک اسید مختلف و ۲-آمینو-۴-کلروفنول به منظور دستیابی به مشتقاتی با بازده بالا می باشد (شمای ۲-۱).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی  با فرمت ورد