پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

  سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱۳- سنتز مشتقات ۵-(۳-ایندولیل) اکسازول

هورن[۱] و همکارانش مسیری برای سنتز مشتقات ۵-(۳-ایندولیل) اکسازول ۶۳ که به آن ساختار آلمازول [۲]D می گویند ارائه کردند. آلمازول D یک متابولیت جدا شده از جلبک قرمز می باشد که دارای فعالیت ضد باکتریایی قوی است (شمای ۱-۱۴) [۱۸].

شمای ۱-۱۴: سنتز مشتقات ۵-(۳-ایندولیل) اکسازول

۱-۱۴- سنتز مشتقات ۱،۳-اکسازول

کیان[۳] و همکارانش، از واکنش درون ذره ای بین پروپاژیل آمین ۶۴ با مقدار هم ارز جیوه (II) پرکلرات آب دار با سریم (IV) آمونیوم نیترات به عنوان عامل اکسنده، ۲-فنیل-۵-اکسازول کربالدهید ۶۵ را تهیه کردند، سپس مشتقات ۱،۳ اکسازول ۶۶ را با یک تراکم شیف[۴] در متانول و در مجاورت ۵- اکسازول کربالدهید مربوطه و آنیلین به ایمین و به دنبال آن طی واکنش با سدیم بورهیدرید به محصول تبدیل کردند (شمای ۱-۱۵) [۱۹].

شمای ۱-۱۵: سنتز مشتقات ۱،۳-اکسازول

 

همچنین این دانشمندان نشان دادند که مقدار هم ارز جیوه (II) پرکلرات آب دار در طی ۵ دقیقه و در دمای اتاق می تواند پروپاژیل آمید را به اکسازول کربالدهید تبدیل کند. جیوه ماده ای سمی است و برای کاهش مقدار جیوه، اثر مقدار آن در واکنش حلقوی شدن بین مولکولی بررسی شد و معلوم گردید که مقدار کاتالیزگری از جیوه، یک کاتالیزگر مناسب برای تولید آلکیلدنو اکسازولین ۶۸ با سرعت واکنش بالا بود، به همین دلیل با همان مقدار معادل از جیوه به عنوان کاتالیزگر با استفاده از سریم آمونیوم (IV) نیترات به عنوان عامل اکسنده ترکیب اکسازول کربالدهید را سنتز کردند که باعث صرفه جویی در هزینه و کاهش آلودگی شد (شمای ۱-۱۶) [۱۹].

شمای ۱-۱۶: سنتز اکسازول کربالدهید

۱-۱۵- سنتز حلقه اکسازول با استفاده از ۴-بنزوئیل بنزوئیک اسید

سامرز[۵] و همکارانش از ترکیب ۴-بنزوئیل بنزوئیک اسید ۶۹ ترکیب ۴،۵-دی هیدرو-۴،۴- دی متیل-۲-[۴-(۱-فنیل اتینیل)فنیل] اکسازول ۷۱ را تهیه کردند(شمای ۱-۱۷) [۲۰].

شمای ۱-۱۷: سنتز حلقه اکسازول

۱-۱۶- سنتز مشتقات اکسازولو کینولین و پیریدین

ماجومدار[۶] و همکارانش مشتقات اکسازولو کینولین ۷۳ را از اکسو کینولین استامید در مجاورت باز Cs2CO3 تهیه کردند (شمای ۱-۱۸) [۲۱].

شمای ۱-۱۸: سنتز مشتقات اکسازولو کینولین

همچنین این دانشمندان از پیریدین استامید ۷۴ طی مکانیسم پنگ[۷]، اکسازولو پیریدین ۷۵ را تهیه کردند (شمای ۱-۱۹) [۲۱].

شمای ۱-۱۹: سنتز مشتقات اکسازولو پیریدین

 

۱-۱۷- سنتز ۴-آریل-۲-فنیل اکسازول

هو[۸] و همکارانش ۴-آریل-۲-فنیل اکسازول ۷۸ را تهیه کردند. واکنش آریل کتون ۷۶ با (۲،۴-دی نیترو بنزن سولفونیلوکسی) یدو بنزن HDNIB در CH3CN تحت شرایط رفلاکس برای ۱ ساعت حدواسط ](۲،۴-دی نیترو بنزن) سولفونیل[ اکسی کتون ۷۷ را تولید کرد. حدواسط با بنزآمید در مایع یونی ۱-(n-بوتیل)-۳-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات [Bmin][PF6] در ̊C80 به مدت نیم ساعت ترکیب نهایی ۷۸ را با بازده خوب تولید کرد (شمای ۱-۲۰) [۲۲].

شمای ۱-۲۰: سنتز ۴-آریل-۲-فنیل اکسازول

 

۱-۱۸- سنتز مشتقات دو استخلافی و سه استخلافی اکسازول در استونیتریل

سایتو[۹] و همکارانش از واکنش استوفنون ۷۹ با یک اکسنده و یک اسید در استونیتریل((MeCN، ۲-متیل-۵-فنیل اکسازول ۸۰ را تهیه کردند (شمای ۱-۲۱) [۲۳].

شمای ۱-۲۱: سنتز مشتقات دو استخلافی

همچنین این دانشمندان، از واکنش بنزوئیل استات ۸۱ با  یک اکسنده و یک اسید در استونیتریل، ۴-اتوکسی کربونیل-۲-متیل-۵-فنیل اکسازول ۸۲ را تهیه کردند (شمای ۱-۲۲) [۲۳].

۱۹ Horne

۲۰ Almazole D

۲۱ Qian

۲۲ Schiff condensation

۲۳ Summers

۲۴ Majumdar

۲۵  Peng’s  mechanism

۲۶ Hou

۲۷ Saito

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

اکسازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و ضد تومور می باشند. بنابراین مطالعات زیادی روی سنتز اکسازول ها و بررسی خواص آن ها انجام گرفته است که در قسمت مقدمه به چند مورد از آن ها اشاره شد.

در این تحقیق هدف اصلی سنتز مشتقات جدید بنزواکسازول ها با استفاده از مشتقات سالیسیلیک اسید مختلف و ۲-آمینو-۴-کلروفنول به منظور دستیابی به مشتقاتی با بازده بالا می باشد (شمای ۲-۱).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  سنتز سبز ۲-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی  با فرمت ورد