دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ب) سنتز شیمیایی:

این روش شامل اکسیداسیون اولیه گرافیت به اکسید گرافیت می باشد. پس از آن اکسید گرافیت به صورت شیمیایی و یا حرارتی به اکسید گرافن (GOx) تبدیل می شود و به دنبال آن با کاهش اکسید گرافن، گرافن ایجاد می شود. این روش برای تولید گرافن در مقیاس و راندمان بالا مناسب می باشد، اما با این وجود روشی وقت گیر می باشد و از واکنشگرهای اکسید کننده و کاهش دهنده ی خطرناک و سمی استفاده می شود. در واقع، اکسید گرافن عایق می باشد و از لحاظ هدایت تفاوت زیادی با گرافن دارد. با وجودی که این گروه های عاملی اکسیدی را می توان با کاهش دادن تا حدی از بین برد، اما مقدار قابل توجهی نقص ساختاری ایجاد می شود که خواص الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پ) روش الکتروشیمیایی:

  • ﺑﺎزﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨﻲ: دراﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻨﻲ ﭼﻨﺪدﻳﻮاره و ﻳﺎ ﺗﻚ دﻳﻮاره ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و پرمنگنات پتاسیم ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ زن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ هم زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ از ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ و ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  • تبخیر قوس الکتریکی گرافیت در حضور مخلوط: در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دادن ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ درون آن، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو اﻟﻜﺘﺮود ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮ دﻳﻮاره ی ﻇﺮف رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

هریک از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

روش لایه برداری مکانیکی با استفاده از چسب نواری، برای تولید گرافن تک لایه و کم لایه مناسب می باشد اما راندمان تولید پائین می باشد. روش CVD با وجود اینکه پتانسیل زیادی برای تولید گرافن با سطح بزرگ از خود نشان می دهد، اما نیاز به انتقال نمونه به بستر های دیگر از طریق انتقال مکانیکی و یا از طریق فرآوری محلول به منظور ایجاد وسایل سودمند را دارد. این روش پتانسیل زیادی برای تولید مقدار زیادی از گرافن با هدف استفاده برای کاربردهای الکترونیکی را دارا میباشد.
تجزیه حرارتی ویفر SiC تحت خلاء بالا روش دیگری برای تهیه گرافن می باشد. این روش نیاز به درجه حرارت بالا بیش از ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد برای تصعید سیلیکون دارد و کربن های باقی مانده به شکل گرافن مرتب می شوند. این روش می تواند برای الگودهی گرافن مورد استفاده قرار گیرد که برای کاربردهای الکترونیکی مناسب می باشد. نقطه ضعف این روش بسیاری نقص ساختاری در لایه ها می باشد. علاوه بر آن انتقال به بستر های دیگر دشوار است. همچنین، نیاز به شرایط خلاء بالا دارد
تبدیل نانوالماس، تبخیر قوس الکتریکی گرافیت در حضور مخلوط H2/He و رسوب دهی بخار شیمیایی با پلاسما ی غنی شده با میکروویو نیز برای تولید گرافن استفاده شده است. این روش باعث تولید مقادیری از سایر مواد ناخواسته ی کربنی می شود .
ایجاد تعلیق کلوئیدی از گرافیت و مشتقات گرافیت (مانند اکسید های گرافیت، ترکیبات بین لایه ای گرافیت و گرافیت بسط پذیر روش دیگری برای سنتز گرافن می باشد. (۲۲)(۲۳)(۲۴)
اگر ماده شروع کننده گرافیت باشد، تعلیق کلوئیدی از گرافن می تواند در حلال های مختلف به دست آید اما گرافن به دست آمده با غلظت کم در اندازه ی کوچک می باشد. همچنین باقی مانده ی حلال ها ممکن است بر روی سطح گرافن باقی بماند و کاربردهای آن را محدود کند .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده