دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شناسایی اکسید گرافن:

ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻮری و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﭘﻮیشی ،ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و اﻧﺪاره ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ توسط ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮری اتمی گروه های عاملی گرافن توسط ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺮ ﻗﺮﻣﺰ (FT-IR)،شکل و اندازه ی صفحات گرافن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮری و اندازه گیری های ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ_ﻣﺮئی (UV-vis) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

 

 

۱-۸ ساخت گرافن:

ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﻲ برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺟﺪا  ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺎﻳﺪاری ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﺑﻌﺪی ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد ﻣﻮج ﻫﺎ وﭼﻴﻦ وﭼﺮوک ﻫﺎ ﺑﺮ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎق در راه ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻓﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﺪ ﮔﺮاﻓﻦ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮری وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﻻﻳﻪ SiO2   ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻧﺎزﻛﻲ ﻻﻳﻪ ی SiO2 ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﺑﺎز  ﻫﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺸﺘﻜﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮاﻓﻦ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ۵% تفاوت در نازکی لایه ی  SiO2 ( 315 nm به جای ۳۰۰nm  ) می تواند لایه ی گرافن را کاملا نامحسوس کند. (۱۷)(۱۸)(۱۹)

روش های ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ آن از ﮔﺮاﻓﯿﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﻰ دارﻧﺪ.

 

۱-۸-۱ روش ازپایین به بالا:

 

اﻳﻦ روش ﭼﻴﺪﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﻓﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻪ  ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ و اﻛﺜﺮاً ﭼﻨد ﻻﻳﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ روش ﻫﺎ، رﺳﻮب ﺑﺨﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و رﺷﺪ ﻫم ﺑﺎﻓﺘﻲ، اﻏﻠﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﮔﺮاﻓﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ را دارﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﮔﺮاﻓﻦ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد و  ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳﻦ روش ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 

 

 

 

 

 

 

الف)رشد همبافته بروی کاربید سیلیکون:

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده