دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۶ ساختار گرافن:

 

ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻨﺰن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در راس ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ﻳﻚ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در رﺋﻮس ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﻚ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻨﺰن ﻫﺮ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻮی σ  ﺑﺎ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺠﺎور ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ π  نیز برقرار می کند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺮﺑﻦ – ﻛﺮﺑﻦ دارای ﻃﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ nm 137/0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮی ﺗﺮ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﻚ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻃﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪ nm 147/0 می باشد،اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ که در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧﻲ ﻃﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪهای دو گانه کوتاه تر از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻳﻚ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ گونه نیست و ﻃﻮل ﺗﻤﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ-ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ nm 142/0ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۳۱ ﻟﻴﻨﻮس ﭘﺎوﻟﻴﻨﮓ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﺑﻪاﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻨﺰن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﻲ دو ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ – ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻨﺰن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺮاﻓﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻛﻪ در آن اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﻧﻲ ﻣﺠﺎور ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻻﻳﻪ  آن از ﺷﺶ ﮔﻮش ﻫﺎﻳﻲ از اﺗﻢ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪی sp2 ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ضعیف واندروالس به هم متصل اند در کل ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮﺷﻲ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ از ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻚ اﺗﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ روی ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ۴ ظرفیتی ﺑﺎ ۳ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺠﺎور ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﻴﺘﺎل ﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪی SP2  ،پیوند های بسیار محکم σ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬا ﻳﻚ ۴۲٫۱ Å   است و یک الکترون باقیمانده (اربیتال های غیر هیبریدی  ۲PZ با جهت گیری عمود بر صفحه گرافن)تشکیل پیوند ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ π ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ارﺑﻴﺘﺎل ۲PZ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  اﻟﻜﺘﺮون دارد نوار π  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻗﻮی σ  درون ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﺖ  نبودن ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﻦ و وﺟﻮد ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮاﻓﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻳﺪاری ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﺑﻌﺪی ﺷﺪه است.در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن یک اوربیتال در خارج از صفحه دارد. این اوربیتال مکان مناسبی برای پیوند با برخی گروه‏های عاملی و همچنین اتم‏های هیدروژن است. پیوند بین اتم‏های کربن در صفحه کوالانسی بوده و بسیار محکم است. بنابراین گرافن استحکام بسیار زیادی دارد.(۱۶)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده