د نیاز داشته باشند که در چنین مورد هایی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها باشد، قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن می باشد ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار می باشد ،اوراق بهاداری که به گونه روزانه و بارها و بارها مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که بارها و بارها محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این پژوهش در نظر داریم که ارتباط بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام می باشد را با ریسک نقدشوندگی مورد مطالعه قرار دهیم. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت می باشد، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها هست یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد.
مسئله اصلی این می باشد که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری بهره گیری می گردد که مانند این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی تصریح نمود. این پژوهش به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به بیانی دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟
۱-۳ ضرورت پژوهش
   موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده می باشد. بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مورد هایی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده می باشد انگیزه های لا زم به مقصود یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده می باشد. در همین راستا، کنترل و مطالعه مستمر اقلا م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه مانند نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار لازم است. با در نظر داشتن اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی هست. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی می باشد که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت گردد. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، مهم می باشد.
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری اندازه نقدشوندگی دارایی هاست. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم می باشد؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها هست یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می کند بایستی تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و مطالعه کند که آیا اندازه بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب می باشد یا خیر ؟
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود آوری در دو تأثیر متفاوت اقدام می کند در یک تأثیر به عنوان مدیر ، یک تصمیم گیر، یک عضو از مجموعه شرکت می باشد و هدف او در این تأثیر به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می باشد در تأثیر دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی می باشد. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می باشد و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می کنند مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف پژوهش می باشد .
۱-۴ اهداف پژوهش

 • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
 • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
 • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
 • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

۱-۵ فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول :
بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
فرضیه اصلی دوم :
بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
فرضیه های فرعی:
۱- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
۲- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داروجود دارد.
۳- بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
 ۱جامعه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات
در این پژوهش جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک بهره گیری خواهد گردید. بدین مقصود کلیه شرکت های جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند گردید:

 • اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.
 • شرکتهای نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی پژوهش نداشته باشند.
 • سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 • اطلاعات مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی ۸۵ لغایت ۹۰ در دسترس باشند.
 • عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی پژوهش داشته باشند.
 • شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

در این پژوهش داده های مورد نیاز مدل های پژوهش از بانک اطلاعاتی ره آورد جدید، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج می گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم افزارهای مذکور، از صورت های مالی شرکت های نمونه بهره گیری خواهد گردید . همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه­ها، نشر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان­نامه های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه­های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و برای نتیجه­گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
۱-۷ روش پژوهش
   این پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با  بهره گیری از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنهابر متغیر وابسته (روشهای پیش بینی بازده غیرعادی سهام) با بهره گیری از روش رگرسیون ، داده های ترکیبی[۱] مشخص خواهد گردید . پس روش پژوهش، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . همچنین این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی می باشد چراکه از اطلاعات گذشته شرکتهای نمونه بهره گیری می گردد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال ، جزء تحقیقات استقرایی می باشد . از آن­جا که در این پژوهش آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می گردد ، از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را مطالعه می کند. روش جمع آوری داده ها، نمونه گیری به شیوه ی تصادفی از بین شرکت های متنوع شده ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آزمون آماری فرضیه ها با بهره گیری از اطلاعات شرکت های نمونه می باشد . اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از گزارش شرکت ها و آرشیو اطلاعات چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می گردد .
۱-۸ بهره گیری کنندگان از پژوهش

 • شرکتهای بورس: پیش بینی دقیق تر و روشن تر تداوم فعالیت شرکت ها توسط سهامداران براساس بازده غیرعادی سهام،
 • مدیران شرکتها: کمک به مدیران شرکتها جهت تصمیم گیری و اداره بهتر شرکت با در نظر داشتن مدیریت نقدشوندگی،
 • سرمایه گذاران: جهت تصمیم گیری هر چه بهتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و افزایش بازده برای بعضی دیگر با در نظر داشتن اهداف آنان،
 • سرمایه گذاران بالقوه در بورس: جهت انتخاب صحیح تر و تصمیم گیری عاقلانه تر درمورد انتخاب از میان راهکارهای مختلف سرمایه گذاری با در نظر داشتن بازده سهام شرکت ها،
 • سایر محققین: کمک به دانشجویان و علاقه مندان به موضوعات شاخص نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام.

۱-۹ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی
نقدشوندگی بازار: عبارت می باشد از قابلیت تبدیل به نقد شدن آسان، سریع و کم هزینه یک قلم دارایی مالی از طریق خرید و فروش بدون اینکه منجر به تغییر معنی دار قیمت آن در بازار گردد. (آمیهود، ۲۰۰۶)
معیار عدم نقدشوندگی آمیهود(Amihud): یکی از کاملترین و متداولترین شاخصهای نقدشوندگی ،مدل آمیهود می باشد که از تقسیم قدرمطلق بازده سهام حجم معاملات تعریف میشود. به گونه کلی، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از ارتباط زیر به دست می آید: (آمیهود، ۲۰۰۲)
Amihudit =    
معیار نقدشوندگی آمیوست(Amivest): این معیار ارزش معاملات یک سهم را به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازده زمانی محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده سهام به دست می آید. این معیار برای هر سال به طریق زیر محاسبه شده می باشد:
Amivestit =
نسبت گردش معاملات(Turnover): نسبت گردش معاملات سهام یک شرکت معین عبارت می باشد از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کل سهام آن شرکت یا به بیانی دیگر معادل نسبت سهام معامله شده به تعداد کل سهام منتشره ودر دست سهامداران می باشد. این معیار به تبیین زیر محاسبه شده می باشد: (چای و همکاران، ۲۰۱۰)
Tourit =  
ریسک نقدشوندگی: از تقسیم میانگین سهام شناور بر تعداد سهام شناور قابل محاسبه می باشد. سهام شناور هر شرکت با بهره گیری از درصد سهام شناور چاپ گردیده توسط بورس اوراق بهادار و ضرب آنها در آخرین تعداد سهام، محاسبه می گردد.     (Zhang, F., Tian, Y. & Wirjanto, T, 2007)
از طرفی سهامی با نقدشوندگی بیشتر ممکن می باشد دارای ریسک نقدشوندگی کمتری باشد.
بازده غیرعادی سهام: در واقع بخشی از بازده سهام که فراتر و بیشتر از بازده ایی می باشد که توسط نوسانات بازار پیش بینی شده می باشد، به تعبیری دیگر بازده غیر عادی سهام عبارت می باشد از تفاضل بازده بازار از بازده سهام شرکت. (ایزدی نیا،۱۳۸۲، ۱۱۶)
۱-۱۰ ساختار کلی پژوهش
درون مایه این پژوهش طبق سیاق معمول طرح های پژوهشی، در پنج فصل طرح ریزی شده می باشد. فصل اول به اظهار کلیات اختصاص یافته ودرآن، پس از مقدمه به اظهار مسئله، ضرورت پژوهش ،اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات، روش پژوهش ،بهره گیری کنندگان از پژوهش، تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی به اختصار تصریح شده می باشد. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده می باشد. فصل سوم ابعاد مختلف روش پژوهش را کاملاً مورد مطالعه قرار داده می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می گردد ودر فصل پنجم هم به اظهار نتیجه گیری و پیشنهادها پرداخته شده می باشد.
تعداد صفحه :۱۲۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***