­ تاثیر هزینه­های سیاسی بر مدیریت سود می­باشد ، روش پژوهش جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی می­باشد. و برای آزمون ارتباط بین این متغیرها از رگرسیون بهره گیری شده می باشد.
۹-متغیرهای­ پژوهش ونحوه اندازه­گیری ­آن­ها
متغیر­مستقل
در این­پژوهش هزینه­های سیاسی که با دو معیار، ­نسبت بدهی­های دولتی به کل بدهی­ها­، و همچنین اندازه شرکت سنجیده شده می باشد به عنوان­ ­متغیر­مستقل­­ و عامل­ تاثیر­گذار بر مدیریت سود در شرکت­ها­ در نظر گرفته­ شده­ می باشد.
هزینه­های سیاسی
موزز معتقد می باشد­ که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، مدیران شرکت انگیزه و تمایل قوی­تری جهت دستکاری سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت­ها مسئولیت پاسخگویی آن­ها نیز بیشتر می­گردد و مدیران شرکت­ها در معرض­پاسخگویی به طیف­وسیعی­از­مدعیان قرار می­گیرند.
عده­ای نیز عقیده دارند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد در معرض رسیدگی دقیق­تری قرار می­گیرند، پس شرکت­های بزرگتر تمایل کمتری برای دستکاری سود دارند.
اندازه ­شرکت ­تنها­ شاخص حساسیت ­سیاسی نیست.. دیگر شاخص حساسیت سیاسی دراین پژوهش نسبت بدهی­های دولتی به کل بدهی­ها می باشد که عاملی تاثیر گذار در جهت مدیریت سود می باشد. هریک از متغیر­های مستقل به شکل زیر محاسبه می­شوند:
مجموع دارایی­ها­SIZE=
کل بدهی­ها/بدهی­های دولتی = GDEBT
متغیر وابسته
دراین پژوهش مدیریت سود، متغیر وابسته می­باشد و یکی از شاخص های مهم جهت مشخص کردن اندازه دستکاری سود(مدیریت سود) اقلام تعهدی اختیاری[۱۱] می­باشد. در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری با بهره گیری از مدل السهالی(۲۰۰۶) برآورد گردیده می باشد. اقلام تعهدی اختیاری به شکل زیر محاسبه می­گردد:
***
 
۱ Manegment earning
۲ Natural
۳ Intentional
۴ Robert,1979
[۶] – Darrough
[۷] – Gunny
[۸] – Mohammad
[۹] – Yan Zeng and Vinten
[۱۰] – Wen – Lai
[۱۱]Accruals
 

دانلود